Κωδικός παραπόνων πελατών

I. Γενικές Διατάξεις

Ο Κώδικας Παραπόνων Πελατών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Γενικών Όρων Επιχειρήσεων του Πωλητή, Kentino sro., CZ 05066743, επίσημα καταχωρημένος στη Cestmirova 25 14000 Praha , ενσωματωμένος στο Εμπορικό Μητρώο που τηρείται από το Δημοτικό Δικαστήριο της Πράγας, sp. No.C 257790 (εφεξής «Πωλητής» ή «Kentino») και περιγράφει τον τρόπο διεκδίκησης των προϊόντων που αγοράστηκαν στο Kentino.

Ο Αγοραστής υποχρεούται να εξοικειωθεί με τον Κώδικα Παραπόνων Πελατών και τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις (εφεξής «GBT») πριν παραγγείλει οποιαδήποτε είδη. Ταυτόχρονα, ο Αγοραστής αναγνωρίζει ότι είναι υποχρεωμένος να παράσχει στην Kentino το επίπεδο συνεργασίας που απαιτείται για την επίλυση της αξίωσης, διαφορετικά η προθεσμία για τη διαδικασία αξίωσης θα παραταθεί μέχρι τη στιγμή που ο Αγοραστής δεν παράσχει την απαιτείται συνεργασία.

Με την εισαγωγή της συμφωνίας αγοράς και την αποδοχή αντικειμένων από τον Πωλητή, ο Αγοραστής συμφωνεί με αυτόν τον Κώδικα Παραπόνων Πελατών.

Οι ορισμοί των όρων που περιέχονται σε αυτόν τον Κώδικα Παραπόνων Πελατών υπερισχύουν των ορισμών που περιέχονται στο GBT. Εάν αυτός ο Κώδικας Παραπόνων Πελατών δεν ορίζει έναν όρο, η έννοια γίνεται κατανοητή όπως ορίζεται στο GBT. Εάν ούτε το GBT το ορίζει, εννοείται ότι έχει την έννοια που χρησιμοποιείται στη νομοθεσία.

Οι υπηρεσίες επισκευής που καλύπτονται από μια αγορασμένη ή συμβατική υπηρεσία διέπονται αποκλειστικά από τους όρους της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

II. Εγγύηση ποιότητας

Ως απόδειξη εγγύησης, η Kentino εκδίδει απόδειξη αγοράς (τιμολόγιο) με τα νομικά στοιχεία που απαιτούνται για τη διαδικασία αξίωσης (π.χ. όνομα προϊόντος, περίοδος εγγύησης, τιμή, ποσότητα, σειριακός αριθμός).

Κατόπιν ρητού αιτήματος του Αγοραστή, η Kentino μπορεί επίσης να παρέχει την εγγύηση με τη μορφή κάρτας εγγύησης. Από προεπιλογή, ωστόσο, και εάν είναι δυνατόν, ο Πωλητής παρέχει στον Αγοραστή μια απόδειξη αγοράς του αντικειμένου, η οποία περιέχει όλα τα απαραίτητα δεδομένα.

Εάν είναι απαραίτητο για την παρεχόμενη εγγύηση, η Kentino θα εξηγήσει το περιεχόμενο της εγγύησης σε μια κάρτα εγγύησης με κατανοητό τρόπο, προσδιορίζοντας το εύρος, τις προϋποθέσεις, τη διάρκεια και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ασκηθούν οι αξιώσεις. Η Kentino θα αναφέρει επίσης στην κάρτα εγγύησης ότι η εγγύηση δεν περιορίζει ούτε παραβιάζει τα δικαιώματα του Αγοραστή σχετικά με την αγορά του προϊόντος.

1. Χρονική περίοδος για τη διεκδίκηση ελαττωματικών επιδόσεων

Η χρονική περίοδος για τη διεκδίκηση ελαττωματικών επιδόσεων ξεκινά από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος από τον Αγοραστή, δηλαδή από την ημερομηνία που αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς ή στην κάρτα εγγύησης.

Η χρονική περίοδος είναι:              

 • 24 μήνες για νέα (συμπεριλαμβανομένων των μη συσκευασμένων) ειδών.          
 • 21 μήνες για ανακαινισμένα είδη (τα ανακαινισμένα είδη είναι μεταχειρισμένα αντικείμενα που έχουν ελεγχθεί από τους ειδικούς μας και φέρουν ανάλογη σήμανση).            
 • 12 μήνες για μεταχειρισμένα είδη (μεταχειρισμένα είδη σημαίνει προϊόντα που έχουν σημανθεί ως τέτοια, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί ή επισκευαστεί, δεν έχουν ελαττώματα και η πληρότητα της συσκευασίας δεν εμποδίζει την πλήρη χρήση του προϊόντος).

Για καταναλωτικά προϊόντα (π.χ. καλλυντικά, είδη φαρμακείου κ.λπ.) ο Αγοραστής δικαιούται να διεκδικήσει ελαττωματική απόδοση εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, εκτός εάν αναγράφεται η ημερομηνία λήξης στη συσκευασία, οπότε η περίοδος μειώνεται για να διαρκέσει έως την ημερομηνία που αναγράφεται στη συσκευασία.

Εάν ο Αγοραστής είναι επιχειρηματίας, η χρονική περίοδος κατά την οποία μπορεί να διεκδικήσει ελαττωματική απόδοση μπορεί να είναι διαφορετική εάν αναφέρεται ρητά για τον τύπο του προϊόντος. Σε αυτή την περίπτωση, προηγείται η αναφερόμενη χρονική περίοδος και το προϊόν επισημαίνεται όπως αυτό.

Η χρονική περίοδος λήγει με την ημερομηνία που αντιστοιχεί στην ημερομηνία κατά την οποία ξεκίνησε, μετά τον καθορισμένο αριθμό μηνών. Η περίοδος εγγύησης σε μήνες αναγράφεται για κάθε προϊόν στο κατάστημα του Πωλητή και επισημαίνεται επαρκώς στην απόδειξη αγοράς.

Τυχόν αξιώσεις ευθύνης που ισχύουν για το προϊόν καθίστανται άκυρες εάν η αξίωση δεν υποβληθεί εντός της περιόδου εγγύησης.

Εάν ένα παράπονο διευθετηθεί με την αντικατάσταση του αντικειμένου, η περίοδος εγγύησης δεν ανανεώνεται. Η αρχική περίοδος εγγύησης παραμένει σε ισχύ, ξεκινώντας από την ημερομηνία που ο Αγοραστής παρέλαβε το αρχικό προϊόν.

2. Ποιότητα κατά την εξαγορά

Ο Πωλητής είναι υποχρεωμένος να διασφαλίσει ότι το προϊόν που αγόρασε ο Αγοραστής δεν έχει ελαττώματα κατά την εξαγορά. Ειδικότερα, ο Πωλητής υποχρεούται να διασφαλίζει ότι τη στιγμή που ο Αγοραστής παραλαμβάνει το προϊόν,

 • το προϊόν έχει όλες τις ιδιότητες που έχουν συμφωνηθεί και από τα δύο μέρη και εάν δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία, οι ιδιότητες του προϊόντος πρέπει να είναι όπως περιγράφονται από τον πωλητή ή τον κατασκευαστή ή ό,τι αναμένει ο αγοραστής με βάση τη φύση του προϊόντος και τη διαφήμιση που έγινε από τον πωλητή ή τον κατασκευαστή.
 • το προϊόν είναι κατάλληλο για τον σκοπό που υποδεικνύεται από τον πωλητή ή για τον σκοπό που χρησιμοποιείται συνήθως ο συγκεκριμένος τύπος προϊόντος.
 • το προϊόν παραδίδεται στην κατάλληλη ποσότητα, όγκο ή βάρος.              
 • το προϊόν πληροί τις απαραίτητες νομικές απαιτήσεις.

Εάν παρουσιαστεί ελάττωμα εντός έξι μηνών από την εξαγορά, θεωρείται ότι το προϊόν ήταν ελαττωματικό κατά τη στιγμή της αγοράς από τον Αγοραστή, εκτός εάν ο Πωλητής μπορεί να αποδείξει το αντίθετο.

3. Συμβατική εγγύηση ποιότητας

Η Kentino μπορεί να παρέχει δωρεάν υπηρεσία πέρα ​​από το νόμιμο χρονικό όριο (24 μήνες) εντός της καθορισμένης χρονικής περιόδου. Αυτή η υπηρεσία διέπεται αποκλειστικά από τον παρόντα Κώδικα Παραπόνων Πελατών, ιδιαίτερα από τις διατάξεις δωρεάν εξυπηρέτησης που αναφέρονται στο Άρθρο VII. Αυτή η δωρεάν υπηρεσία δεν είναι η ίδια με την υπηρεσία επί πληρωμή «Εκτεταμένη Εγγύηση», οι όροι της οποίας διέπονται αποκλειστικά από τους όρους της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

III. Όροι και Προϋποθέσεις Εγγύησης

1. Ποιοτικός έλεγχος

Κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων από τη ναυτιλιακή εταιρεία, ο Αγοραστής πρέπει να επιθεωρήσει σωστά και διεξοδικά την παράδοση (δηλαδή τον αριθμό των δεμάτων, άθικτη σφραγιστική ταινία που φέρει το λογότυπο της εταιρείας και άθικτη συσκευασία) σύμφωνα με το δελτίο αποστολής.

Την ημέρα παραλαβής των αγαθών, ο Αγοραστής πρέπει να επιθεωρήσει περαιτέρω τα αγαθά ως προς την πληρότητα. ιδίως εάν έχουν παραδοθεί όλα τα εξαρτήματα.

Οποιεσδήποτε παρατυπίες πρέπει να αναφέρονται στον Πωλητή κατά την παραλαβή των αγαθών από τη ναυτιλιακή εταιρεία και να αναφέρονται στο αρχείο παράδοσης, σύμφωνα με το οποίο ο Αγοραστής μπορεί να αρνηθεί να αποδεχτεί την παράδοση. Οποιεσδήποτε παρατυπίες μπορούν επίσης να αναφερθούν στη διεύθυνση email [προστασία μέσω email] ή συμπληρώνοντας το φόρμα επικοινωνίας. Συνιστάται να επισυνάπτονται φωτογραφίες που τεκμηριώνουν τα ελαττώματα και τη φθαρμένη συσκευασία.

Η νόμιμη περίοδος εγγύησης δεν επηρεάζεται από αυτό. Τυχόν μεταγενέστερες αξιώσεις για ελλιπή παράδοση ή κατεστραμμένη συσκευασία δεν περιορίζουν το δικαίωμα του Αγοραστή να διεκδικήσει την εγγύηση. Ωστόσο, δίνουν τη δυνατότητα στην Kentino να αποδείξει ότι τα ίδια δεν αντιπροσωπεύουν σύγκρουση με τη συμφωνία αγοράς.

2. Αξιώσεις εγγύησης

Για την επίσπευση της διαδικασίας, συνιστάται στον Αγοραστή να διεκδικήσει την εγγύηση απευθείας με τον αντίστοιχο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις (κατά περίπτωση).

Ο αγοραστής μπορεί να υποβάλει αξίωση σε οποιοδήποτε από τα καταστήματα του Πωλητή. δείτε τη λίστα με τα καταστήματα εδώ. Δεν είναι δυνατή η υποβολή αξίωσης κατά τη διαδικασία ταμείου κατά τη διάρκεια της νύχτας ή σε μέρη όπου το Kentino παρέχει ειδικές υπηρεσίες. Στην περίπτωση μεγάλων οικιακών συσκευών (πλυντήρια ρούχων, ψυγεία, σόμπες, εντοιχισμένες συσκευές), συνιστούμε στον Αγοραστή να υποβάλει αξίωση στο Cestmirova 25, Praha 4 κατάστημα. Κατόπιν αιτήματος του Αγοραστή, η Kentino μπορεί να παραλάβει την ελαττωματική συσκευή ως μέρος της αξίωσης.

Η εγγύηση μπορεί και μπορεί να διεκδικηθεί επίσης με την Kentino, οπότε ο Αγοραστής πρέπει να παραδώσει τα εν λόγω αγαθά, συμπεριλαμβανομένων. κύριες συσκευές, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Kentino.com – reklamace 
Cestmirova 25

14 000 Πράχα – Τσεχία

Τα προϊόντα που ζητούνται (συμπεριλαμβανομένων όλων των ανταλλακτικών και αξεσουάρ) θα πρέπει να παραδοθούν με την απόδειξη αγοράς, πιστοποιητικό εγγύησης ή παρόμοιο έγγραφο, λεπτομερή περιγραφή των ελαττωμάτων και επαρκή στοιχεία επικοινωνίας του Αγοραστή (διεύθυνση αποστολής και αριθμός τηλεφώνου) ώστε τα αγαθά να μπορούν να εντοπιστούν και να διαγνωστούν τα ελαττώματα.

Συνιστούμε επίσης να επιλέξετε τον τρόπο διευθέτησης της αξίωσης (επισκευή, αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων).

Η εγγύηση πρέπει να διεκδικηθεί από το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις που αναφέρεται στο πιστοποιητικό εγγύησης/απόδειξη αγοράς που βρίσκεται κοντά στο Kentino ή στον Αγοραστή.

Η Kentino ή μια εξουσιοδοτημένη υπηρεσία θα εκδώσει στον αγοραστή γραπτή επιβεβαίωση για το πότε κατατέθηκε η αξίωση, το εύρος της αξίωσης, ποια λύση ζητείται, αμέσως μετά την παραλαβή της αξίωσης. Σε περίπτωση προσωπικής υποβολής αξίωσης σε υποκατάστημα, η επιβεβαίωση παραδίδεται αμέσως σε έντυπη μορφή εφόσον ζητηθεί από τον πελάτη, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η επιβεβαίωση αποστέλλεται μέσω e-mail. Η επιβεβαίωση χρησιμεύει μόνο ως απόδειξη παραλαβής της αξίωσης. Η κατάσταση των αγαθών στα οποία ο Αγοραστής έχει παραδώσει αυτά τα αγαθά στην Kentino θα αξιολογηθεί ως μέρος της διαδικασίας αξιώσεων.

Ο Αγοραστής αναγνωρίζει ότι εάν τα προϊόντα που διεκδικούνται δεν υποβληθούν στην Kentino με όλα τα ανταλλακτικά και αξεσουάρ που τα αφορούν, ο Αγοραστής – εάν αποχωρήσει από τη συμφωνία – θα επιστραφεί η τιμή αγοράς μείον την τιμή των ανταλλακτικών και εξαρτημάτων που δεν υποβλήθηκαν.

3. Συμβατότητα

Η συμβατότητα των αγορασμένων ανταλλακτικών με άλλα ανταλλακτικά που δεν έχουν εγκριθεί από την Kentino, τον κατασκευαστή ή τον πάροχο προϊόντων δεν είναι εγγυημένη. ούτε η συμβατότητα με εφαρμογές λογισμικού των οποίων οι λειτουργίες δεν έχουν ζητηθεί ρητά από τον Αγοραστή με γραπτή εντολή, εκτός εάν αυτή η συμβατότητα είναι κοινή για παρόμοια προϊόντα ή εκτός εάν η Kentino αναφέρει ρητά ότι τα εν λόγω προϊόντα είναι (δεν) συμβατά μόνο με τα είδη παρατίθενται.

Το ίδιο ισχύει επίσης για λογισμικό και μεμονωμένες εκδόσεις SW. Εάν, ωστόσο, ορισμένες εκδόσεις SW έχουν δηλωθεί ως συμβατές, το ίδιο δεν ισχύει αυτόματα για τις επόμενες ή/και τις προηγούμενες εκδόσεις SW.

4. Περιορισμοί

Εάν η προστατευτική σφραγίδα, το αυτοκόλλητο πληροφοριών ή ο σειριακός αριθμός έχουν καταστραφεί, ο Αγοραστής κινδυνεύει να απορριφθεί η αξίωση. εκτός εάν έχει υποστεί ζημιά κατά τη συνήθη χρήση των εν λόγω αγαθών. Οι σφραγίδες και ο σειριακός αριθμός αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των αγαθών και ως εκ τούτου δεν περιορίζουν τον πελάτη στη χρήση και το χειρισμό των αγαθών στο βαθμό στον οποίο έχουν χαρακτηριστεί τα αγαθά.

Η εγγύηση επιπλέον δεν ισχύει για ζημιές που προκαλούνται ή προκύπτουν από τις ακόλουθες δραστηριότητες (ωστόσο, μόνο εάν αυτή η δραστηριότητα δεν είναι συνηθισμένη και ταυτόχρονα δεν απαγορεύεται στις συνημμένες οδηγίες χρήσης):

 1. μηχανική ζημιά.
 2. υπέρταση (ορατά καμένα εξαρτήματα ή πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων) με εξαίρεση τις κοινές αποκλίσεις.
 3. χρήση εμπορευμάτων σε συνθήκες (θερμοκρασία, σκόνη, υγρασία, χημικές και μηχανικές συνθήκες) άλλες από αυτές που ορίζονται άμεσα από την Kentino ή τον κατασκευαστή·
 4. αντιεπαγγελματική εγκατάσταση, χρήση, λειτουργία ή παραμελημένη συντήρηση·
 5. Ιός υπολογιστή (κατεστραμμένα αγαθά ή μέρη των αγαθών).
 6. ελαττώματα σε λογισμικό χωρίς απόδειξη νόμιμης άδειας· ή χρήση μη εξουσιοδοτημένου λογισμικού και αναλωσίμων·
 7. υπερβολική κατάχρηση ή χρήση αντίθετη με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα σχετικά έγγραφα ή αντίθετη με τη γενική πρακτική·
 8. μη εγκεκριμένες παρεμβάσεις ή προσαρμογές παραμέτρων (μη εγκεκριμένες παρεμβάσεις σημαίνει παρεμβολή από οποιοδήποτε άτομο εκτός από τον Πωλητή ή την εξουσιοδοτημένη υπηρεσία από τον Πωλητή)·
 9. προσαρμογές που γίνονται από τον πελάτη (βάψιμο, κάμψη κ.λπ.)
 10. λανθασμένη αναβάθμιση BIOS ή υλικολογισμικού.
 11. δυνάμεις της φύσης ή ανωτέρας βίας·
 12. χρήση λανθασμένου ή ελαττωματικού λογισμικού· και
 13. χρήση λανθασμένων ή άλλων από τα αυθεντικά αναλώσιμα· Ωστόσο, μόνο εάν αυτή η χρήση δεν είναι συνηθισμένη και ταυτόχρονα δεν εξαιρείται στις συνημμένες οδηγίες χρήσης.

Αυτοί οι περιορισμοί δεν ισχύουν σε περιπτώσεις όπου τα χαρακτηριστικά των αγαθών που έρχονται σε σύγκρουση με τα παραπάνω έχουν συμφωνηθεί ρητά ή ορίζονται από και μεταξύ του Αγοραστή και της Kentino ή έχουν δηλωθεί από την Kentino. ή σε περιπτώσεις όπου μπορεί να αναμένεται το ίδιο σε σχέση με τη διαφήμιση ή τη συνήθη χρήση των αγαθών.

Η εγγύηση που παρέχεται σε σχέση με το λογισμικό που αγοράσατε ισχύει μόνο για τη φυσική αναγνωσιμότητα του μέσου (δεν μπορεί να γρατσουνιστεί τα μέσα, κ.λπ.). Ο Αγοραστής γίνεται νόμιμος χρήστης ενός προϊόντος λογισμικού και αποδέχεται τους όρους και τις προϋποθέσεις άδειας χρήσης του κατασκευαστή λογισμικού μόλις αφαιρεθούν τα προστατευτικά στοιχεία (φύλλο, σφραγίδα, φάκελος κ.λπ.) ή αφού γίνει λήψη της ψηφιακής έκδοσης. Αυτό δεν ισχύει για τη σύγκρουση με τη συμφωνία αγοράς (δείτε παρακάτω).

5. Δοκιμές

Τα προϊόντα που διεκδικούνται ελέγχονται μόνο για τα ελαττώματα που ισχυρίζονται ο Αγοραστής (όπως ισχυρίζονται στο έντυπο αξιώσεων ή στο συνημμένο έγγραφο που περιγράφει τα εν λόγω ελαττώματα). Ο Kentino συνιστά να περιγράφονται τα ελαττώματα γραπτώς, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή.

Εάν η αξίωση απορριφθεί και ο Αγοραστής συμφωνήσει ότι τα αγαθά θα επισκευαστούν με αντάλλαγμα, ο Αγοραστής χρεώνεται το ποσό που ορίζεται στον έγκυρο τιμοκατάλογο του εξουσιοδοτημένου κέντρου σέρβις.

Ο Αγοραστής αναγνωρίζει ότι οι επισκευές προς αντιπαροχή δεν παρέχονται απευθείας από την Kentino αλλά μάλλον διευκολύνονται από την Kentino, όπου η Kentino παραγγέλνει τις επισκευές μόνο στα εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις ή επικοινωνεί τις επισκευές, τη μεταφορά κ.λπ. με τα εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις. Η Kentino δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις επισκευές που έγιναν.

Πριν την επισκευή των εμπορευμάτων, ο Αγοραστής ενημερώνεται για την τιμή, την έκταση και τον χρόνο που απαιτείται για την επισκευή. Η επισκευή πραγματοποιείται εντός 60 ημερών από την επομένη της παραλαβής των εμπορευμάτων από την Kentino. Τα εμπορεύματα μπορούν να επισκευαστούν για αντάλλαγμα μόνο εάν ο Αγοραστής συμφωνεί ρητά (δηλαδή μόνο βάσει της εκτελεσθείσας συμφωνίας υπηρεσιών) αφού λάβει τις πληροφορίες που ορίζονται στην προηγούμενη πρόταση.

Εάν η αξίωση απορριφθεί, ο Αγοραστής αναγνωρίζει ότι η Kentino μπορεί και μπορεί να τιμολογήσει εκ νέου στον Αγοραστή τα έξοδα που χρεώνει το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για τη διάγνωση του ελαττώματος και την επιστροφή των αγαθών, όπως ορίζεται στον τιμοκατάλογο του εν λόγω εξουσιοδοτημένου κέντρου σέρβις (ισχύει μόνο για αγοραστές-επιχειρηματίες).

6. Εφεδρικός

Όταν διεκδικεί την εγγύηση ή την επισκευή ενός συστήματος Η/Υ ή μιας εφεδρικής συσκευής, ο Αγοραστής πρέπει να δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας των απαραίτητων δεδομένων ανάλογα και να αποτρέπει πιθανή κακή χρήση ή ζημιά. Η Kentino δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά ή κακή χρήση των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ενός συστήματος υπολογιστή.

Η συσκευή δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας είναι μια συσκευή επιρρεπής σε αντικειμενικά ελαττώματα τυχαίου χαρακτήρα. Η Kentino ειδοποιεί με το παρόν τον Αγοραστή σχετικά με αυτό το γεγονός και συνιστά τη συστηματική δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και αποθήκευση των δεδομένων χρήστη σε κατάλληλες συσκευές (DVD, Cloud, κ.λπ.). Η κανονισμένη εγγύηση δεν επηρεάζεται από αυτό.

Ο Αγοραστής αναγνωρίζει ότι – εάν, ως μέρος της διεκπεραιωμένης αξίωσης, αντικατασταθεί η ελαττωματική εφεδρική συσκευή – η αρχική συσκευή δεν επιστρέφεται.

7. Απορριπτόμενα αγαθά

ένα. Βρώμικα Είδη

Η Kentino έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να αποδεχτεί τα προϊόντα που ζητούνται εάν τα εν λόγω προϊόντα ή/και μέρη τους είναι βρώμικα ή δεν συμμορφώνονται με τις βασικές απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας για την αξίωση της εγγύησης. Οι δεξαμενές καυσίμου πρέπει να παραδίδονται κενές.

σι. Ασφάλεια

Εάν τα εμπορεύματα προστατεύονται από έναν παραδοσιακό κωδικό πρόσβασης ή με χειρονομία ή με άλλο τρόπο, ο Αγοραστής πρέπει να ακυρώσει αυτήν την προστασία όταν διεκδικεί την εγγύηση ή να αποκαλύψει τον κωδικό πρόσβασης στην περιγραφή του ελαττώματος που ζητήθηκε. Διαφορετικά, η Kentino έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να αποδεχτεί τα προϊόντα που ζητούνται. Το ίδιο ισχύει και για το BIOS ή το υλικολογισμικό ή την πρόσβαση στον αποθηκευτικό χώρο της εν λόγω συσκευής. Χωρίς πλήρη πρόσβαση, η συσκευή δεν μπορεί να επισκευαστεί ή να διαγνωστεί το ελάττωμά της και δεν μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία διεκδίκησης εκτός εάν ο Αγοραστής εκπληρώσει την υποχρέωση που ορίζεται στο παρόν.

Εάν η συσκευή προστατεύεται από μια ενεργή αντικλεπτική υπηρεσία (Apple Find my iPhone, iPod touch, MacBook, Intel anti-theft κ.λπ.), αυτή η υπηρεσία πρέπει να απενεργοποιηθεί από τον Αγοραστή πριν υποβληθεί η συσκευή και ζητηθεί η εγγύηση. Διαφορετικά, η Kentino έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να αποδεχτεί τα προϊόντα που ζητούνται και η διαδικασία αξίωσης μπορεί να ξεκινήσει μόνο αφού ο Αγοραστής εκπληρώσει την υποχρέωση που ορίζεται στο παρόν.

8. Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, Τροποποίηση των Αγορασμένων Αγαθών ή Υπηρεσιών από τον Αγοραστή

Ο Αγοραστής ειδοποιείται με το παρόν για την ανάγκη επαναφοράς των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων των προϊόντων που διεκδικούνται (δηλαδή οι προστιθέμενες ή αντικατασταθείσες λειτουργικές μνήμες, σκληροί δίσκοι και SSD σε φορητούς υπολογιστές και υπολογιστές) προτού διεκδικήσει την εγγύηση. Η Kentino δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τέτοια εξαρτήματα, ειδικά εάν τα ίδια δεν αναφέρονται ρητά στην αξίωση.

Τα αυθεντικά εξαρτήματα πρέπει να διατηρηθούν, έτσι ώστε η εγγύησή τους (εάν υπάρχει) να μπορεί να διεκδικηθεί στο μέλλον και να τερματιστεί η συμφωνία αγοράς.

Εάν ο Αγοραστής παραδώσει αγαθά που δεν είναι στην εργοστασιακή διαμόρφωση, δηλαδή που έχουν τροποποιηθεί από τον Αγοραστή ή κατόπιν αιτήματος του Αγοραστή, ο Αγοραστής αναγνωρίζει ότι η παρέμβαση της υπηρεσίας μπορεί να οδηγήσει σε υποτίμηση αυτής της τροποποίησης, χωρίς δυνατότητα αντικατάστασης. Εάν τα αγαθά τροποποιηθούν, ο Αγοραστής πρέπει να διατηρήσει τα αρχικά εξαρτήματα.

Οι τροποποιήσεις που έγιναν από τον Αγοραστή είναι για παράδειγμα:

 • α) προσθήκη ή αντικατάσταση λειτουργικής μνήμης, σκληρών δίσκων ή SSD σε φορητούς υπολογιστές και υπολογιστές
 • β) εφαρμογή προστατευτικού γυαλιού σε τηλέφωνο ή παρόμοια συσκευή, εφαρμογή δέρματος ή αυτοκόλλητου σε συσκευή, έμπλαστρο σε ρούχα και παρόμοιες τροποποιήσεις.

9. Οθόνες LCD

Δεδομένης της ποσότητας των εικονοστοιχείων της οθόνης LCD, η απώλεια pixel (βλάβες) δεν μπορεί να αποτραπεί σε σχέση με την τεχνολογία που χρησιμοποιείται. Επομένως, το πρότυπο ISO (ISO 13406-2) που ομαδοποιεί τις οθόνες σε τέσσερις κατηγορίες ποιότητας με τον μέγιστο αριθμό επιτρεπόμενων ελαττωματικών εικονοστοιχείων ή συμπλεγμάτων έχει οριστεί για κάθε κατηγορία. Ένα σύμπλεγμα είναι ένα τετράγωνο 5×5 pixel. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, τα αγαθά που προσφέρει η Kentino ταξινομούνται ως αγαθά της Κλάσης 2.

Ελαττωματικό pixel:

 • Τύπος 1 – ένα καυτό pixel (πάντα αναμμένο, λευκό).
 • Τύπος 2 – ένα νεκρό pixel (πάντα απενεργοποιημένο, μαύρο).
 • Τύπος 3 – ένα κολλημένο εικονοστοιχείο (sub-pixel, πάντα ενεργοποιημένο ή πάντα απενεργοποιημένο, εκτός από το επιθυμητό χρώμα)

Ελαττωματικό σύμπλεγμα:

 • Ελαττωματικό σύμπλεγμα τύπου 1 – περισσότερα από ένα σφάλματα τύπου 1 ή τύπου 2
 • Ελαττωματικό σύμπλεγμα τύπου 2 – περισσότερα από ένα σφάλματα τύπου 3

Μέγιστος αριθμός σφαλμάτων (ανά τύπο) ανά 1 εκατομμύριο pixel:

ΤάξηΠληκτρολογήστε 1 (ζεστό)Πληκτρολογήστε 2 (νεκρός)Πληκτρολογήστε 3 (κολλημένος)συστάδα Πληκτρολογήστε 1συστάδα Πληκτρολογήστε 2
I00000
II22502
ΙΙΙ5155005
IV50150500550

10. ASIC

Τα ASIC πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης. Η σωστή ψύξη και η σωστή ροή αέρα πρέπει να διατηρούνται έτσι ώστε να μπορούν να διατηρούν υψηλές εκπομπές θερμότητας. Τα ASIC πρέπει να λειτουργούν σε περιβάλλον χωρίς σκόνη όπου όλη η σκόνη φιλτράρεται όπως στα δωμάτια διακομιστών TIER 3. Πρέπει να συνδέονται μέσω ηλεκτρικής πρίζας προστασίας από υπερτάσεις που μπορεί να αντέξει υπερτάσεις που ξεκινούν από 1KV και σχηματίζουν 1ms. Η ροή αέρα που εισέρχεται στα ASIC δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 23 C που είναι η κανονική θερμοκρασία δωματίου. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να ακυρώσει την εγγύηση. Επιπλέον, τα ASIC που παράγονται από διαφορετικούς κατασκευαστές του Kentino ως εξειδικευμένες συσκευές των οποίων η τιμή εξαρτάται αποκλειστικά από τις αλλαγές της χρηματοπιστωτικής αγοράς που δεν μπορούμε να επηρεάσουμε, υπάρχει εξαίρεση και επιστροφές 14 ημερών δεν θα εφαρμόζονται όπως σε πολλά άλλα ηλεκτρονικά προϊόντα. Για τα ASIC της παραγωγής μας Kentino παρέχουμε πλήρη εγγύηση επιστροφής 14 ημερών.

IV. Αντιμετώπιση αξιώσεων

1. Αγοραστής – Καταναλωτής

Ο καταναλωτής είναι ιδιώτης που ενεργεί υπό ιδιωτική ιδιότητα.

Οι αξιώσεις αγοραστών-καταναλωτών αντιμετωπίζονται από την Kentino αμέσως ή, εάν το απαιτεί η περίπλοκη φύση της αξίωσης, εντός τριών εργάσιμων ημερών κατ' ανώτατο όριο (εξαιρουμένου του χρόνου που είναι εύλογα απαραίτητος για την επαγγελματική αξιολόγηση του ελαττώματος σε σχέση με τον τύπο των προϊόντων που ζητούνται ή Υπηρεσίες).

Οι αξιώσεις διεκπεραιώνονται και τα ελαττώματα αφαιρούνται από την Kentino χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Ωστόσο, εντός το πολύ 30 ημερών από την αξίωση της εγγύησης. Μόλις διεκδικηθεί η εγγύηση, η περίοδος των 30 ημερών μπορεί να παραταθεί σύμφωνα με τη συμφωνία με τον καταναλωτή. Ωστόσο, μόνο για περίοδο διαφορετική από την αόριστη ή αδικαιολόγητα μεγάλη. Μετά τη λήξη της προθεσμίας (παρατεταμένης προθεσμίας), το ελάττωμα που ζητήθηκε θεωρείται ότι όντως υπήρχε και ο καταναλωτής έχει τα ίδια δικαιώματα όπως εάν το εν λόγω ελάττωμα είχε αναγνωριστεί ότι δεν ήταν ικανό να αρθεί.

2. Αγοραστής – Επιχειρηματίας

Οι αξιώσεις αγοραστών-επιχειρηματιών επιλύονται από την Kentino εντός το πολύ 40 ημερών από τη διεκδίκηση της εγγύησης. και το αποτέλεσμα αποστέλλεται μέσω email στη διεύθυνση email επικοινωνίας του Αγοραστή-επιχειρηματία.

V. Κοινές Διατάξεις

Στον Αγοραστή εκδίδεται γραπτό έγγραφο που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία της αξίωσης, το αποτέλεσμα, την επισκευή (αν υπάρχει), τη διάρκεια και τους λόγους (εάν υπάρχουν) για την απόρριψη της αξίωσης.

Αφού διεκπεραιωθεί η αξίωση, ο Αγοραστής ειδοποιείται από την Kentino για το αποτέλεσμα μέσω τηλεφώνου, μηνύματος κειμένου ή email. Τα εμπορεύματα που αποστέλλονται από μια ναυτιλιακή εταιρεία αποστέλλονται αυτόματα στη διεύθυνση του Αγοραστή μόλις διεκπεραιωθεί πλήρως η αξίωση.

Εάν η αξίωση γίνει αποδεκτή ως νόμιμη και τα αγαθά επισκευαστούν ή αντικατασταθούν, η περίοδος εγγύησης παρατείνεται για την περίοδο διεκπεραίωσης της αξίωσης. αυτή η περίοδος αυτή η περίοδος αρχίζει μία ημέρα μετά την ημέρα που ζητήθηκε η εγγύηση και τερματίζεται την ημέρα που ο Αγοραστής ενημερώθηκε για το αποτέλεσμα.

Εάν η αξίωση γίνει αποδεκτή ως νόμιμη, ο Αγοραστής μπορεί και μπορεί να απαιτήσει την επιστροφή των εξόδων που εύλογα προκύπτουν για την αξίωση της εγγύησης. Ειδικότερα, ο Αγοραστής μπορεί και μπορεί να διεκδικήσει την επιστροφή των ταχυδρομικών εξόδων. Τα έξοδα που ζητούνται δεν χρειάζεται απαραίτητα να περιλαμβάνουν τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν κατά το ταξίδι με αυτοκίνητο για να διεκδικήσετε την εγγύηση, ταχεία αποστολή κ.λπ. Η επιστροφή των εξόδων πρέπει να ζητηθεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Ωστόσο, εντός ενός μηνός το πολύ πριν από τη λήξη της περιόδου εγγύησης.

Μόλις διεκπεραιωθεί η αξίωση, ο Αγοραστής πρέπει να παραλάβει τα εν λόγω αγαθά χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και να το πράξει το αργότερο εντός 30 ημερών αφότου ενημερώθηκε για την διεκπεραιωμένη αξίωση. αυτό το χρονικό όριο, ωστόσο, λήγει το αργότερο 60 ημέρες μετά την αξίωση της εγγύησης.

Εάν ο χρόνος παρέλθει χωρίς αποτέλεσμα και τα εν λόγω αγαθά δεν συλλεχθούν, ο Αγοραστής χρεώνεται με χρέωση 20 CZK συμπεριλαμβανομένου. ΦΠΑ για την αποθήκευση των εν λόγω αγαθών· χρεώνεται από την Kentino για κάθε ημέρα καθυστέρησης.

Εάν τα εν λόγω αγαθά δεν παραληφθούν από τον Αγοραστή εντός 6 μηνών από την ενημέρωση του Αγοραστή σχετικά με την διεκπεραίωση της αξίωσης, η Kentino διατηρεί το δικαίωμα να πουλήσει τα εν λόγω αγαθά και να αντισταθμίσει τα έσοδα με το οφειλόμενο τέλος αποθήκευσης.

Για να αποφευχθεί η ζημία/νομιμοποίηση προϊόντων εγκλήματος (εάν υπάρχουν), τα εν λόγω αγαθά μπορούν να εισπραχθούν/επιστροφές χρημάτων μπορούν να γίνουν με έγγραφο που αποδεικνύει τη διεκδικούμενη εγγύηση και έγκυρο έγγραφο ταυτότητας του Αγοραστή (ταυτότητα, διαβατήριο). Εκτός εάν προσκομιστούν τα εν λόγω έγγραφα, τα εν λόγω αγαθά/επιστροφές χρημάτων μπορούν και μπορούν να απορριφθούν από την Kentino ή τους συμβατικούς εταίρους της Kentino για είσπραξη / πληρωμή. Τα εν λόγω αγαθά που διεκδικούνται από αγοραστές-νομικά πρόσωπα μπορούν να εισπραχθούν μόνο με/οι επιστροφές χρημάτων μπορούν να καταβληθούν στην αντίστοιχη εξουσιοδοτημένη οντότητα ή πληρεξούσιο που ενεργεί με δεόντως επικυρωμένο πληρεξούσιο.

VI. Αναλώσιμα και Ελάχιστη διάρκεια ζωής

Τα αγορασμένα αναλώσιμα (φυσίγγια, τόνερ, κεφαλές εκτύπωσης, κύλινδροι πρέσας, λαμπτήρες προβολέων, μπαταρίες, φωτισμός κ.λπ.), είτε μόνα τους είτε αποτελούν μέρος των αγορασθέντων προϊόντων, υπόκεινται σε εγγύηση εφ' όρου ζωής. Η διάρκεια ζωής μπορεί να εκφραστεί με όρους χρόνου, καλύτερης ημερομηνίας πριν από την ημερομηνία, αριθμό χρήσης, αριθμό εκτυπωμένων σελίδων, κ.λπ., οπότε μπορούν να ισχύουν πολλές διάρκειες ζωής ταυτόχρονα. Η εγγύηση εφ' όρου ζωής δεν μπορεί να διεκδικηθεί εάν δεν πληρούνται όλοι οι προβλεπόμενοι όροι και προϋποθέσεις.

Το δικαίωμα του Αγοραστή να διεκδικήσει την εγγύηση κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης δεν επηρεάζεται από αυτό. Κατά τη διεκδίκηση της εγγύησης, ωστόσο, ο Αγοραστής πρέπει να λάβει υπόψη τα παραπάνω καθώς η εγγύηση δεν ισχύει για τη συνήθη φθορά που προκαλείται από την κοινή χρήση των αγαθών και ως εκ τούτου δεν μπορεί να συγχέεται με τη διάρκεια ζωής των εν λόγω αγαθών. Η διάρκεια ζωής αντιπροσωπεύει την τάση των εν λόγω αγαθών να φθείρονται και να σκίζονται εάν χρησιμοποιούνται με συνήθη τρόπο. Εάν τα εμπορεύματα χρησιμοποιούνται (δηλ. δεν ανήκουν) για περίοδο που υπερβαίνει τη συνήθη διάρκεια ζωής των εν λόγω αγαθών, το ελάττωμα είναι πιθανό να οφείλεται σε συνήθη φθορά. Ωστόσο, με την επιφύλαξη του ελαττώματος της εγγύησης.

Εάν δεν υπάρχει σήμανση στα προϊόντα που προσφέρει η Kentino, δεν μπορεί να διεκδικηθεί η εγγύηση εφ' όρου ζωής.

VII. Δωρεάν Συντήρηση

Προϊόντα με περίοδο εγγύησης άνω των 24 μηνών υπόκεινται σε δωρεάν συντήρηση που παρέχεται μετά την πάροδο των 24 μηνών.

Εμπορεύματα με ελαττώματα που εμφανίζονται μετά την πάροδο 24 μηνών γίνονται δεκτά από την Kentino και:

 • επισκευάστηκε? ή
 • αντικαταστάθηκε με το ίδιο ή παρόμοιο προϊόν με καλύτερες παραμέτρους. ή
 • επιστρέφεται εάν κανένα από τα παραπάνω δεν είναι εφικτό.

Η Kentino αναλαμβάνει να επισκευάσει/αντικαταστήσει τα αγαθά ή να επιστρέψει τα χρήματα στον Αγοραστή εντός το πολύ 35 ημερών μετά την αποδοχή των αγαθών από την Kentino. Διαφορετικά, ο Αγοραστής μπορεί και μπορεί να υπαναχωρήσει από τη συμφωνία αγοράς.

Το δικαίωμα διεκδίκησης της εγγύησης που παρέχεται από τον κατασκευαστή δεν επηρεάζεται από αυτό.

VII. Διάφορα

Τα νόμιμα δικαιώματα του Αγοραστή δεν επηρεάζονται με το παρόν.

Αυτός ο Κώδικας Παραπόνων τίθεται σε ισχύ στις 15 Αυγούστου 2022, καταργώντας τις προηγούμενες εκδόσεις.

Αυτός ο Κώδικας Παραπόνων είναι διαθέσιμος για αναφορά στα κεντρικά γραφεία, τα καταστήματα και τον ιστότοπο www.kentino.com του Kentino.