1. Εισαγωγή 

Οι ακόλουθοι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Επιχειρήσεων ("Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Επιχειρήσεων«) ρυθμίζουν τις σχέσεις των μερών σε συμφωνία αγοράς/άδειας χρήσης που έχει συναφθεί από και μεταξύ Kentino.cz ως, Co. Reg. Αριθμ. 27082440, Α.Φ.Μ. CZ27082440, με έδρα Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha 7, εγγεγραμμένο στο Εμπορικό Μητρώο στο Δημοτικό Δικαστήριο της Πράγας, φάκελος αρ. 8573 (“Κεντίνο" ή "Πωλητής"), και ο Αγοραστής ("Αγοραστής").

Λεπτομερείς πληροφορίες για το Kentino είναι διαθέσιμες στο www.Kentino.com, ενότητα "Σχετικά με μας".

Αγοραστής, σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Επιχειρήσεων, είναι φυσικό πρόσωπο στη θέση του καταναλωτή ή επιχειρηματικό φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Καταναλωτής είναι ιδιώτης που ενεργεί με ιδιωτική ιδιότητα, συνάπτοντας συμφωνία ή άλλως συναλλάσσεται με την Kentino.

Επιχειρηματία είναι ένα άτομο που έχει άδεια να δραστηριοποιείται επιχειρηματικά για δικό του λογαριασμό και ευθύνη με σκοπό να αποφέρει κέρδη σε συνεχή βάση. Για τους σκοπούς της προστασίας των καταναλωτών, ένας επιχειρηματίας είναι (συμπεριλαμβανομένου, αλλά χωρίς περιορισμό) ενός ατόμου που συνάπτει συμβάσεις/συμφωνίες που σχετίζονται με την επιχείρηση, την κατασκευή ή παρόμοιες δραστηριότητες ή την απασχόληση του επιχειρηματία. ή ένα άτομο που ενεργεί για λογαριασμό ή για λογαριασμό εν λόγω επιχειρηματία. Για τους σκοπούς του παρόντος, επιχειρηματίας είναι το άτομο που ενεργεί σύμφωνα με την προηγούμενη πρόταση ως μέρος της δικής του επιχείρησης. Εισάγοντας τον αριθμό εγγραφής στην παραγγελία, ο επιχειρηματίας αναγνωρίζει ότι βρίσκεται σε συμβατική σχέση με την Kentino που θεωρείται επιχειρηματίας και ότι δεσμεύεται από τους κανόνες που ορίζονται στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Επιχειρηματιών για τους Επιχειρηματίες.

Με τη δημιουργία της παραγγελίας, ο Αγοραστής αναγνωρίζει ότι έχει εξοικειωθεί με τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις πριν από τη σύναψη της συμφωνίας για τον Αγοραστή-καταναλωτή, συγκεκριμένα με τις δηλώσεις και τις εγγυήσεις που παρέχονται στο Μέρος II του παρόντος, καθώς και με τον Κώδικα Αξιώσεων, Πολιτική Απορρήτου, να Πληροφορίες Παράδοσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος, και συμφωνεί ρητά με το ίδιο στη διατύπωση που ισχύει και ισχύει κατά τη στιγμή της δημιουργίας της παραγγελίας.

Ο Αγοραστής αναγνωρίζει ότι τα κατατεθέντα εμπορικά σήματα, εμπορικές επωνυμίες, εταιρικά λογότυπα κ.λπ. των συμβατικών εταίρων της Kentino ή της Kentino δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον Αγοραστή λόγω της αγοράς των αγαθών που προσφέρονται από την Kentino, εκτός εάν μια ειδική συμφωνία ορίζει διαφορετικά.

Ο Αγοραστής θα λάβει ένα αντίγραφο Γενικών Όρων Συναλλαγών (GTC) ως συνημμένο της επιβεβαίωσης της παραγγελίας στην καθορισμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ένα τιμολόγιο που περιέχει βασικές πληροφορίες σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων αποδείξεων σύμφωνα με τη νομοθεσία περί καταχώρισης πωλήσεων και φορολογικών στοιχείων, θα παρέχεται στον πελάτη με τη μορφή συνδέσμου για τη λήψη του τιμολογίου σε ηλεκτρονική μορφή και ο Αγοραστής συμφωνεί με αυτό. Οι αναφορές στα παρατιθέμενα έγγραφα αποστέλλονται στη διεύθυνση e-mail του Αγοραστή, την οποία ο Αγοραστής περιλαμβάνει στην παραγγελία ή είναι διαθέσιμες κατά την είσοδο στο προφίλ χρήστη του Αγοραστή στην ενότητα My Kentino στην ενότητα Οι αγορές μου. Εάν ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε τιμολόγιο σε έντυπη μορφή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα επικοινωνίας μας.

 1. Προσυμβατικές Αντιπροσωπείες και Εγγυήσεις Αγοραστή – Καταναλωτή

Η Kentino ενημερώνει τον Αγοραστή-καταναλωτή ότι:

 1. Το κόστος της εξ αποστάσεως επικοινωνίας δεν υπόκειται σε πρόσθετες χρεώσεις (η Kentino δεν χρεώνει πρόσθετες χρεώσεις στο ποσό που χρεώνει ο πάροχος διαδικτύου/τηλεφωνίας του Αγοραστή, σε αντίθεση με την περίπτωση των συμβατικών παραδόσεων).
 2. Ο Αγοραστής υποχρεούται να πληρώσει το τίμημα αγοράς πριν αποδεχτεί τα αγαθά από την Kentino ή να πραγματοποιήσει προκαταβολή ή παρόμοια πληρωμή για συγκεκριμένες υπηρεσίες, εάν το ίδιο προσφέρει η Kentino και ζητηθεί από τον Αγοραστή.
 3. Ο Κεντίνο δεν συνάπτει συμβόλαια που βρίσκονται σε εξέλιξη. Εάν τέτοιες συμβάσεις διευκολύνονται από την Kentino, ο Αγοραστής ενημερώνεται για τη συντομότερη δεσμευτική διάρκεια της εν λόγω σύμβασης από τον εν λόγω πάροχο, μαζί με την τιμή (ή τη μέθοδο προσδιορισμού της) που χρεώνεται σε μία περίοδο τιμολόγησης (που είναι ανά πάσα στιγμή ένας μήνας εάν τέτοια τιμή είναι σταθερή).
 4. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, το τέλος άδειας που ορίζεται σε συμφωνία άδειας χρήσης που έχει συναφθεί για αόριστο χρονικό διάστημα συμφωνείται για ολόκληρη τη διάρκεια της άδειας.
 5. Οι τιμές για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που εμφανίζονται στον ιστότοπο που διαχειρίζεται η Kentino περιλαμβάνονται σε τιμές. και εξαιρ. ΦΠΑ, με όλες τις νόμιμες αμοιβές (εάν υπάρχουν). Τα έξοδα αποστολής, ωστόσο, ποικίλλουν ανάλογα με τον επιλεγμένο τρόπο αποστολής, τον μεταφορέα και τον τρόπο πληρωμής μιας παραγγελίας.
 6. Οι αγοραστές-καταναλωτές μπορούν και μπορούν να αποχωρήσουν από τη συμφωνία (εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά παρακάτω) εντός προθεσμίας 14 ημερών που αρχίζει την ημέρα:
 1. παραλαβή των αγαθών (συμφωνίες αγοράς).
 2. παραλαβή της τελευταίας παράδοσης (συμφωνίες για την αγορά πολλών τύπων αγαθών/παράδοση πολλών ανταλλακτικών). ή

iii. παραλαβή της πρώτης παράδοσης (συνεχείς συμβάσεις).

μπορούν να υπαναχωρήσουν εγγράφως είτε αποστέλλοντας την ειδοποίηση υπαναχώρησης στα κεντρικά γραφεία της Kentino, στη διεύθυνση e-mail της Kentino, κοινοποιώντας την προσωπικά σε οποιοδήποτε κατάστημα Kentino, κοινοποιώντας την μέσω τηλεφωνικής κλήσης ή συμπληρώνοντας τη φόρμα που είναι διαθέσιμη στο Kentino δικτυακός τόπος.

 1. Ο αγοραστής-καταναλωτής δεν μπορεί να υπαναχωρήσει από μια συμφωνία για:
 1. παροχή υπηρεσιών που εκτελούνται από την Kentino με προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή πριν από τη λήξη της περιόδου προειδοποίησης·
 2. παράδοση αγαθών/υπηρεσιών που προσφέρονται για την τιμή που επηρεάζεται από αποκλίσεις στη χρηματοπιστωτική αγορά πέρα ​​από τον έλεγχο της Kentino, με δυνατότητα εμφάνισης κατά την περίοδο ειδοποίησης·

iii. παράδοση αγαθών προσαρμοσμένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις/για τις ανάγκες του καταναλωτή·

 1. παράδοση ταχείας κυκλοφορίας καταναλωτικών αγαθών/αγαθών που αναμειγνύονται αμετάκλητα με άλλα αγαθά μετά την παράδοση·
 2. επισκευή ή συντήρηση που πραγματοποιείται σε χώρο που έχει ορίσει ο καταναλωτής σύμφωνα με το αίτημα του καταναλωτή (εκτός από τις επισκευές που ζητούνται/παράδοση ανταλλακτικών άλλων από τα ζητούμενα)·
 3. παράδοση των αγαθών σε σφραγισμένη συσκευασία που αφαιρείται από τον καταναλωτή, με την οποία τα αγαθά αυτά δεν μπορούν να επιστραφούν για λόγους υγιεινής·

vii. παράδοση εγγραφών ήχου/εγγραφών βίντεο/προγραμμάτων Η/Υ, όπου η αρχική συσκευασία τέτοιων προϊόντων έχει σπάσει·

viii. παράδοση εφημερίδων, περιοδικών και περιοδικών·

 1. υπηρεσίες μεταφοράς ή αναψυχής που παρέχονται από επιχειρηματία εντός καθορισμένης περιόδου· και
 2. παράδοση ψηφιακού περιεχομένου (που παραδίδεται εκτός από φυσικό φορέα με προηγούμενη ρητή συναίνεση του πελάτη πριν από τη λήξη της περιόδου ειδοποίησης όπου η Kentino υπογραμμίζει ότι δεν μπορεί να ανακληθεί συμφωνία για την παράδοση περιεχομένου on-line).
 1. Τα έξοδα που προκύπτουν σε σχέση με την επιστροφή των αγαθών στο Kentino (συμφωνίες απόσυρσης)/τα έξοδα επιστροφής των αγαθών εκτός από το συνηθισμένο ταχυδρομείο, εάν η φύση τέτοιων αγαθών το αποκλείει (συμφωνίες απόσυρσης που διαπραγματεύονται μακριά από επαγγελματικούς χώρους) βαρύνουν τον αγοραστή καταναλωτή.
 1. Ο καταναλωτής υποχρεούται να πληρώσει μια αναλογική τιμή για υπηρεσίες που έχουν ήδη αρχίσει να παρέχονται βάσει συμφωνίας που έχει αποσυρθεί.
 1. Τα συμφωνητικά (αντίστοιχα τιμολόγια) αποθηκεύονται στο ηλεκτρονικό αρχείο στο οποίο έχουν πρόσβαση οι εγγεγραμμένοι χρήστες του Kentino απευθείας από τον λογαριασμό χρήστη τους.
 1. Οποιαδήποτε παράπονα μπορεί να κάνει ο Αγοραστής-καταναλωτής συμπληρώνοντας την επαφή μορφή ή αναφέρεται στις εποπτικές/κρατικές εποπτικές αρχές.
 1. Σε περίπτωση προπαραγγελίας, η τιμή τέτοιων προϊόντων υπολογίζεται μόνο. Η τελική τιμή μπορεί να διαφέρει. Η Kentino θα ενημερώσει τον Αγοραστή για οποιαδήποτε αλλαγή τιμής. Η τιμή αγοράς των εμπορευμάτων θα καθοριστεί αφού τα εμπορεύματα θα αποθηκευτούν στην αποθήκη στο Κεντίνο. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της εκτιμώμενης τιμής και της τιμής αγοράς θα επιστραφεί από την Kentino ή ο Αγοραστής θα πληρώσει τη διαφορά πριν από την παράδοση των αγαθών, εκτός εάν ο Αγοραστής αποφασίσει να ακυρώσει την προπαραγγελία. Η Kentino διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημερομηνία παράδοσης για προϊόντα που έχουν προπαραγγελθεί, ακόμη και επανειλημμένα. Σε περίπτωση ουσιαστικής αλλαγής στην ημερομηνία παράδοσης (δηλαδή 14 ημέρες), ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την προπαραγγελία. Εάν οι συνθήκες που είχε εξετάσει η Kentino κατά τη στιγμή της προπαραγγελίας αλλάξουν στο βαθμό που δεν μπορεί να απαιτείται εύλογα να δεσμευτεί από την προπαραγγελία, η Kentino έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την προπαραγγελία χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση και στη συνέχεια να ενημερώσει την Αγοραστής.
 1. Η επίσημη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας είναι [προστασία μέσω email]. Ωστόσο, η Kentino συνιστά τη χρήση του φόρμα επικοινωνίας.
 1. Η Kentino ενημερώνει δια του παρόντος τον Αγοραστή-καταναλωτή ότι η Kentino παρέχει δωρεάν παραλαβή ορισμένων ηλεκτρονικών συσκευών, μπαταριών και συσσωρευτών υπό τους όρους που καθορίζονται εδώ.

III. Συμφωνία

 1. Εκτέλεση

Η παραγγελία δημιουργείται τη στιγμή που ο Αγοραστής προσθέτει το ζητούμενο προϊόν (αγαθά, υπηρεσίες, ψηφιακό περιεχόμενο) στο καλάθι και στέλνει την παραγγελία ή χρησιμοποιεί την υπηρεσία «Αγοράστε τώρα» (μόνο εγγεγραμμένοι χρήστες). Ο Αγοραστής μπορεί επίσης να συνάψει τη συμφωνία με τη βοήθεια εκπροσώπων εξυπηρέτησης πελατών της Kentino, είτε μέσω τηλεφώνου είτε μέσω email. Ο Αγοραστής μπορεί να αλλάξει τα προϊόντα που προστέθηκαν στο καλάθι καθώς και τον επιλεγμένο τρόπο αποστολής και πληρωμής, δηλαδή να ελέγξει τα στοιχεία της παραγγελίας, πριν κάνει μια σταθερή παραγγελία. Ο Αγοραστής υποχρεούται να ελέγχει κάθε λεπτομέρεια που δηλώθηκε κατά τη δημιουργία της παραγγελίας. Η συμφωνία αγοράς συνάπτεται τη στιγμή που ο Αγοραστής υποβάλλει την παραγγελία και η εν λόγω παραγγελία λαμβάνεται από την Kentino, σύμφωνα με την οποία η Kentino δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη και λάθη (αν υπάρχουν) που έχουν προκύψει κατά τη μεταφορά των δεδομένων. Ο Αγοραστής ενημερώνεται για την εκτελεσθείσα συμφωνία με επιστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης που αποστέλλεται από την Kentino στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται από τον Αγοραστή.

Η επιστολή email επιβεβαίωσης αποστέλλεται μαζί με τους Γενικούς Επιχειρηματικούς Όρους και Προϋποθέσεις και τον Κώδικα Αξιώσεων του Kentino. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, η εκτελεσθείσα συμφωνία (συμπεριλαμβανομένης της συμφωνημένης τιμής) μπορεί να τροποποιηθεί ή να τερματιστεί μόνο με τη συμφωνία των μερών ή σε περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.

Παραγγελίες άνω των 100,000 CZK / 4000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένων. Ο ΦΠΑ που τοποθετείται σε μια μεμονωμένη συναλλαγή ή/και ημέρα θα απαιτείται από το σύστημα Kentino να τοποθετηθεί χρησιμοποιώντας έναν εγγεγραμμένο λογαριασμό χρήστη. θα επιτρέπονται μόνο οι λογαριασμοί χρηστών που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν για την υποβολή τουλάχιστον μίας παραγγελίας μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος που ολοκληρώθηκε βάσει έγκυρης συμφωνίας που δεν τερματίστηκε πρόωρα από τον Αγοραστή. Εάν ο Αγοραστής δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, η Kentino έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία του άμεσα.

Ο Αγοραστής αναγνωρίζει ότι εάν το αντικείμενο της αγοράς είναι ένα μηχανοκίνητο όχημα ή ένα πακέτο Mystery, δεν είναι δυνατή η σύναψη συμφωνίας αγοράς εξ αποστάσεως. Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, η υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης από τον Αγοραστή είναι η στιγμή της σύναψης της σύμβασης αγοράς.

Εάν παρέχεται οποιοδήποτε δώρο με τα αγαθά που ο Αγοραστής δεν θα χρησιμοποιήσει, ο Αγοραστής υποχρεούται να επικοινωνήσει εκ των προτέρων με την Kentino και να ενημερώσει την Kentino ότι δεν ενδιαφέρεται για το δώρο. Σε αυτή την περίπτωση, τα αγαθά θα πωληθούν στον Αγοραστή χωρίς αυτό το δώρο. Εάν ο Αγοραστής δεν ενημερώσει εκ των προτέρων την Kentino και αποδεχτεί το δώρο, ο Αγοραστής είναι τότε, σε περίπτωση υπαναχώρησης της συμφωνίας σύμφωνα με το άρθρο IV. 1. στο παρόν, υποχρεούται να επιστρέψει το δώρο αυτό.

Η εκτελεσθείσα συμφωνία αρχειοθετείται από την Kentino για τουλάχιστον πέντε έτη από την ημέρα της εκτέλεσης, όχι όμως μεγαλύτερη από την περίοδο που ορίζει η σχετική νομοθεσία. Αρχειοθετημένη για σκοπούς απόδοσης, η συμφωνία δεν είναι επιπρόσθετα διαθέσιμη σε άλλους εκτός από εμπλεκόμενα τρίτα μέρη. Πληροφορίες σχετικά με τα επιμέρους τεχνικά βήματα που πρέπει να γίνουν για τη σύναψη συμφωνίας υπονοούνται και η διαδικασία σύναψης μιας συμφωνίας περιγράφεται αναλυτικά στο παρόν.

 1. Παράδοση

Σύμφωνα με τη συμφωνία αγοράς, η Kentino αναλαμβάνει να παραδώσει τα αγαθά στον Αγοραστή, να παράσχει το ψηφιακό περιεχόμενο/άδεια στον Αγοραστή και να επιτρέψει στον Αγοραστή να αποκτήσει τον τίτλο/άδεια για τα αγαθά/ψηφιακό περιεχόμενο που αγοράστηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας αγοράς. ο Αγοραστής αναλαμβάνει να λάβει τα αγαθά/ψηφιακό περιεχόμενο από και να πληρώσει το τίμημα αγοράς στην Kentino.

Καθώς η Kentino επιφυλάσσεται του δικαιώματος κυριότητας των αγαθών, ο Αγοραστής αποκτά τον τίτλο των αγαθών μόνο αφού το τίμημα αγοράς έχει εξοφληθεί πλήρως. Το ίδιο ισχύει και με τις απαραίτητες τροποποιήσεις και στις αγορασμένες άδειες ή υπηρεσίες.

Η Kentino θα παραδώσει τα αγαθά στον Αγοραστή μαζί με τα σχετικά έγγραφα που τα αφορούν και θα δώσει τη δυνατότητα στον Αγοραστή να αποκτήσει τον τίτλο των αγαθών/άδειας σύμφωνα με τη συμφωνία.

Η Kentino θα εκπληρώσει την υποχρέωσή της να παραδώσει τα αγαθά στον Αγοραστή, εάν επιτρέψει στον Αγοραστή να πάρει στην κατοχή του τα αγαθά στον τόπο εκτέλεσης και ειδοποιήσει τον Αγοραστή σχετικά σε εύθετο χρόνο.

Τα προϊόντα που θα αποσταλούν από την Kentino παραδίδονται στον Αγοραστή (επιχειρηματία) υποβάλλοντας τα εμπορεύματα στην πρώτη ναυτιλιακή εταιρεία και δίνοντας τη δυνατότητα στον Αγοραστή να διεκδικήσει τα δικαιώματα που συνεπάγεται η συμφωνία αποστολής με τη ναυτιλιακή εταιρεία. Τα εμπορεύματα που προορίζονται για αγοραστές-καταναλωτές παραδίδονται από την Kentino στους αγοραστές-καταναλωτές μόνο αφού η Kentino παραλάβει τα εν λόγω εμπορεύματα από τη ναυτιλιακή εταιρεία.

Εάν το αντικείμενο της αγοράς είναι ψηφιακό περιεχόμενο, το αντικείμενο της αγοράς θεωρείται ότι έχει παραδοθεί τη στιγμή που η Kentino παραδίδει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Αγοραστή με έναν σύνδεσμο για τη λήψη του ή όταν καθιστά διαθέσιμο τον σύνδεσμο λήψης στο προφίλ χρήστη του αγοραστή. Η Kentino ενημερώνει ότι ο σύνδεσμος λήψης για το ψηφιακό περιεχόμενο ισχύει μόνο για περίοδο 60 ημερών. Συνεπώς, ο Αγοραστής υποχρεούται να πραγματοποιήσει λήψη του ψηφιακού περιεχομένου εντός αυτής της περιόδου.

Εάν παραδοθούν περισσότερα είδη που υπερβαίνουν το συμφωνηθέν ποσό, η συμφωνία αγοράς θεωρείται ότι έχει συναφθεί για τον αριθμό των παραδοθέντων ειδών. εκτός εάν ο Αγοραστής απορρίψει τέτοια είδη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Η Kentino θα παραδώσει τα αγορασμένα αγαθά στον Αγοραστή στη συμφωνημένη ποσότητα, ποιότητα και σχεδιασμό.

Εάν δεν συμφωνηθεί διαφορετικά, τα εμπορεύματα συσκευάζονται από την Kentino βάσει σύμβασης. Εάν δεν υπάρχει σύμβαση, τα εν λόγω εμπορεύματα συσκευάζονται ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία και η διατήρησή τους. Το ίδιο ισχύει και για τα προς αποστολή αγαθά.

Για να ελαχιστοποιηθεί η ζημιά (εάν υπάρχει) και να διασφαλιστεί η ομαλή παράδοση των αγαθών που παραγγέλθηκαν εντός μίας συναλλαγής ή/και ημέρας που υπερβαίνουν τις 100,000 CZK / 4000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων. ΦΠΑ, η Kentino διατηρεί το δικαίωμα να παραδώσει τα αγαθά στον Αγοραστή μόνο μετά την πλήρη εξόφληση της τιμής αγοράς. Μόλις εξοφληθεί πλήρως η τιμή αγοράς από τον Αγοραστή, τα αγαθά αποστέλλονται από τον Αγοραστή, όπως ορίζεται από τον Αγοραστή στην παραγγελία.

 1. Κίνδυνος ζημιάς

Τα προϊόντα είναι ελαττωματικά εάν δεν έχουν τα συμφωνημένα χαρακτηριστικά. Τα εμπορεύματα θεωρούνται ελαττωματικά επίσης εάν ο Αγοραστής παραδοθεί εκτός από τα παραγγελθέντα αγαθά ή τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για τη χρήση των εν λόγω αγαθών περιέχουν ελαττώματα.

Ο Αγοραστής μπορεί να διεκδικήσει ακατάλληλη απόδοση σε σχέση με το ελάττωμα που είναι εγγενές στα αγαθά εκείνη τη στιγμή ο κίνδυνος ζημίας περνά στον Αγοραστή, αν και το εν λόγω ελάττωμα γίνεται εμφανές μόνο αργότερα. Ο Αγοραστής μπορεί να διεκδικήσει τα δικαιώματα και σε σχέση με ένα ελάττωμα που έχει γίνει εμφανές αργότερα ως αποτέλεσμα αθέτησης της υποχρέωσης της Kentino.

Ο Αγοραστής πρέπει να εξετάσει τα εμπορεύματα, τα χαρακτηριστικά και την ποσότητά τους το συντομότερο δυνατό, αφού ο κίνδυνος ζημιάς στα αγαθά περάσει στον Αγοραστή. Ο Αγοραστής υποχρεούται να ενημερώσει την Kentino για τυχόν εντοπισμένα ελαττώματα και ελλείψεις χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Ο κίνδυνος ζημιάς περνά στον Αγοραστή κατά την αποδοχή των εν λόγω αγαθών. Το ίδιο ισχύει και για περιπτώσεις όπου ο Αγοραστής απορρίπτει να αποδεχθεί τα αγαθά, παρόλο που του έχει δοθεί η δυνατότητα από την Kentino να δει και να δοκιμάσει τα αγαθά.

Η ζημία στα αγαθά που προκλήθηκε μετά τη μεταβίβαση του κινδύνου ζημίας στον Αγοραστή δεν επηρεάζει την υποχρέωση του Αγοραστή να πληρώσει το τίμημα αγοράς εκτός εάν η ζημία προκλήθηκε ως αποτέλεσμα αθέτησης της υποχρέωσης της Kentino.

Εάν ένα μέρος καθυστερήσει να αποδεχτεί τα αγαθά, το άλλο μέρος μπορεί και μπορεί εύλογα να πουλήσει τα αγαθά σε βάρος του καθυστερημένου μέρους και να το πράξει μετά από προηγούμενη ειδοποίηση και παρέχοντας στο καθυστερημένο μέρος πρόσθετη εύλογη προθεσμία για να αποδεχθεί τα αγαθά. Το ίδιο ισχύει και για τις καθυστερήσεις πληρωμής όπου τα αγαθά δεν μπορούν να γίνουν δεκτά εκτός εάν καταβληθεί το τίμημα αγοράς.

 1. Ευθύνη (Kentino)

Η Kentino εγγυάται στον Αγοραστή ότι τα αγαθά δεν έχουν ελαττώματα όταν παραληφθούν από τον Αγοραστή. Ειδικότερα, η Kentino εγγυάται στον Αγοραστή ότι, τη στιγμή που τα αγαθά παραλαμβάνονται από τον Αγοραστή:

 1. Τα προϊόντα έχουν τα χαρακτηριστικά που έχουν συμφωνηθεί από τα μέρη ή (εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία), τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται από την Kentino ή τον κατασκευαστή ή αναμένονται από τον Αγοραστή σε σχέση με τη φύση των προϊόντων και τη σχετική διαφήμιση.
 2. Τα αγαθά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που δηλώνει η Kentino ή για τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούνται συνήθως τα αγαθά αυτού του είδους.
 3. Τα εμπορεύματα παρέχονται στην αντίστοιχη ποσότητα, μέτρηση ή βάρος.
 4. Τα εμπορεύματα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζει ο νόμος.

Εάν τα εμπορεύματα διαπιστωθούν ελαττωματικά εντός έξι μηνών από την παραλαβή τους από τον Αγοραστή, τα εμπορεύματα θεωρούνται ότι είναι ελαττωματικά ήδη όταν παραλήφθηκαν από τον Αγοραστή.

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, ο Αγοραστής μπορεί και μπορεί να διεκδικήσει ελαττωματικά καταναλωτικά αγαθά εντός 24 μηνών από την παραλαβή. Αυτό δεν ισχύει για:

 1. ελαττώματα που σχετίζονται με την έκπτωση.
 2. συνήθης φθορά.
 3. ελαττώματα που προκαλούνται από συνήθη χρήση ή φθορά και είναι εμφανή τη στιγμή της παραλαβής από τον Αγοραστή· ή
 4. περιπτώσεις που συνεπάγεται η φύση της υπόθεσης.

Ο Αγοραστής μπορεί και μπορεί να διεκδικήσει ελαττωματικά αναλώσιμα (καλλυντικά, είδη φαρμακείου κ.λπ.) εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών. Εάν, ωστόσο, στα εμπορεύματα αναγράφεται μια καλύτερη προγενέστερη ημερομηνία, η περίοδος εγγύησης συντομεύεται και λήγει την ημερομηνία που αναγράφεται στη συσκευασία.

Ο Καταναλωτής αναγνωρίζει ότι εάν ληφθούν δώρα με την παραγγελία του, δεν είναι δυνατή η διεκδίκηση ελαττωματικών δώρων εντός 24 μηνών από την παραλαβή τους. Ο Καταναλωτής μπορεί και μπορεί να διεκδικήσει ελαττωματικά δώρα μόνο εντός 14 ημερών από την παραλαβή τους. Ο Επιχειρηματίας δεν μπορεί να διεκδικήσει ελαττωματικά δώρα.

Οι περίοδοι εγγύησης ορίζονται στον Κώδικα Απαιτήσεων.

Η περίοδος εγγύησης για αγοραστές-επιχειρηματίες μπορεί να είναι διαφορετική. η διαφορετική περίοδος εγγύησης, ωστόσο, ισχύει μόνο εάν είναι ρητά δήλωσε και εφαρμόζεται κατά προτεραιότητα.

Δεν είναι δυνατή η αξίωση ακατάλληλης απόδοσης εάν ο Αγοραστής γνώριζε το ελάττωμα πριν αποδεχτεί τα αγαθά ή εάν το εν λόγω ελάττωμα προκλήθηκε από τον Αγοραστή.

Τα προϊόντα με έκπτωση/μεταχειρισμένα που βρέθηκαν ελαττωματικά μπορούν και ενδέχεται να υπόκεινται σε λογική έκπτωση αντί για αντικατάσταση.

 1. Παραβίαση υλικού

Εάν σημειωθεί ακατάλληλη απόδοση εντός της καθορισμένης περιόδου και συνιστά ουσιώδη παραβίαση της συμφωνίας, ο Αγοραστής μπορεί και μπορεί:

 1. να άρει το ελάττωμα με την παράδοση ενός νέου προϊόντος χωρίς ελαττώματα ή το τμήμα που λείπει, εάν αυτό δεν είναι παράλογο σε σχέση με τη φύση του εν λόγω ελαττώματος· σε περίπτωση που ένα εξάρτημα επηρεάζεται από το ελάττωμα, ο Αγοραστής μπορεί να ισχυριστεί μόνο ότι το εν λόγω εξάρτημα θα αντικατασταθεί. Εάν κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, ο Αγοραστής μπορεί να αποχωρήσει από τη συμφωνία. εάν, ωστόσο, τα παραπάνω δεν είναι εύλογα σε σχέση με τη φύση του εν λόγω ελαττώματος, ειδικά εάν το ελάττωμα μπορεί να αρθεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, ο Αγοραστής μπορεί και μπορεί να ζητήσει την άρση του ελαττώματος δωρεάν.
 2. να αφαιρεθεί το ελάττωμα με επισκευή.
 3. να σας δοθεί μια λογική έκπτωση στην τιμή αγοράς· ή
 4. αποχωρήσει από τη συμφωνία.

Όταν διεκδικεί το εν λόγω ελάττωμα, ο Αγοραστής ενημερώνει την Kentino για το ποια από τις προαναφερθείσες επιλογές έχει επιλέξει ο Αγοραστής και το κάνει είτε αμέσως είτε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη συνέχεια, οπότε η επιλεγμένη επιλογή μπορεί να αλλάξει μόνο εάν εγκριθεί από την Kentino. με εξαίρεση ένα ελάττωμα που ζητήθηκε από τον Αγοραστή να επισκευαστεί και στη συνέχεια προσδιορίστηκε ως ανεπανόρθωτο. Εάν τα ελαττώματα δεν αφαιρεθούν από την Kentino εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ή εάν ο Αγοραστής ενημερωθεί από την Kentino ότι τα εν λόγω ελαττώματα δεν θα αφαιρεθούν, ο Αγοραστής μπορεί και μπορεί να ζητήσει μια λογική έκπτωση στην τιμή αγοράς αντί να υπαναχωρήσει από τη συμφωνία ή αποχωρήσει από τη συμφωνία.

Εάν ο Αγοραστής αποτύχει να επιλέξει μία από τις επιλογές που αναφέρονται παραπάνω, ισχύουν τα δικαιώματα που συνεπάγεται η επουσιώδης παραβίαση - δείτε παρακάτω.

Εκτός από τις περιπτώσεις όπου η Kentino δεν μπορεί να παραδώσει ένα νέο προϊόν χωρίς ελαττώματα, να αντικαταστήσει το εξάρτημα ή να επισκευάσει τα αγαθά, οι αγοραστές-καταναλωτές μπορούν και μπορούν να ζητήσουν μια λογική έκπτωση επίσης σε περιπτώσεις που η Kentino δεν μπορεί να διορθώσει την κατάσταση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ή όταν η επανόρθωση θα προκαλούσε σημαντική ταλαιπωρία στον Αγοραστή.

 1. Άυλη παράβαση

Εάν η ακατάλληλη απόδοση συνιστά κάτι διαφορετικό από υλική παραβίαση, ο Αγοραστής μπορεί και μπορεί να αφαιρέσει το ελάττωμα ή να του δοθεί εύλογη έκπτωση στην τιμή αγοράς.

Εκτός εάν ο Αγοραστής διεκδικήσει την έκπτωση στην τιμή αγοράς ή υπαναχωρήσει από τη συμφωνία, η Kentino μπορεί να παραδώσει τα εξαρτήματα που λείπουν ή να αφαιρέσει το νομικό ελάττωμα. Άλλα ελαττώματα μπορούν να αφαιρεθούν κατά την κρίση της Kentino είτε με επισκευή είτε με παράδοση νέου προϊόντος.

Εάν η Kentino αποτύχει να άρει το ελάττωμα σε εύθετο χρόνο ή αρνηθεί να αφαιρέσει το ελάττωμα, ο Αγοραστής μπορεί να ζητήσει μια λογική έκπτωση στην τιμή αγοράς ή να αποσυρθεί από τη συμφωνία, σύμφωνα με την οποία η επιλεγμένη επιλογή μπορεί στη συνέχεια να αλλάξει μόνο εάν εγκριθεί από την Kentino.

 1. Γενική παραβίαση

Ο Αγοραστής μπορεί να ισχυριστεί ότι άρει το ελάττωμα παραδίδοντας ένα νέο πράγμα ή ένα ανταλλακτικό που αντικαταστάθηκε επίσης σε περιπτώσεις όπου το ελάττωμα μπορεί να αφαιρεθεί αλλά τα αγαθά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν λόγω επανειλημμένης εμφάνισης του ελαττώματος μετά την επισκευή (τρίτη αξίωση του ίδιο ελάττωμα) ή μεγαλύτερο αριθμό ελαττωμάτων (τουλάχιστον τρία ελαττώματα ταυτόχρονα). Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο Αγοραστής μπορεί και μπορεί να υπαναχωρήσει από τη συμφωνία.

Εάν παραδοθεί ένα νέο εμπόρευμα, ο Αγοραστής επιστρέφει τα αρχικά προϊόντα πίσω στο Kentino (μαζί με όλα τα αξεσουάρ που παραδίδονται μαζί με τα ίδια τα αγαθά) και το κάνει με κόστος της Kentino.

Οι αγοραστές που παραλείπουν να αναφέρουν το ελάττωμα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά τον εντοπισμό του ελαττώματος από τον Αγοραστή, εάν τα αγαθά είχαν εξεταστεί σε εύθετο χρόνο και με αρκετή προσοχή δεν θα κριθούν από το δικαστήριο τα δικαιώματα λόγω ακατάλληλης εκτέλεσης. Το ίδιο ισχύει επίσης για ένα κρυφό ελάττωμα που δεν αναφέρθηκε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση αφού το ελάττωμα θα μπορούσε να είχε εντοπιστεί από τον Αγοραστή εάν τα αγαθά είχαν εξεταστεί με επαρκή προσοχή, ωστόσο, το αργότερο εντός δύο ετών από την παράδοση των αγαθών στον Αγοραστή.

 1. ποιότητα εγγύηση

Κατά την παροχή της εγγύησης ποιότητας, η Kentino δεσμεύεται ότι τα εν λόγω προϊόντα θα είναι κατάλληλα για τον συνήθη σκοπό ή θα διατηρήσουν τα συνήθη χαρακτηριστικά. Το ίδιο ισχύει και για την περίοδο εγγύησης ή την καλύτερη προγενέστερη ημερομηνία που αναγράφεται στη συσκευασία ή που διαφημίζεται. Η εγγύηση μπορεί επίσης να κανονιστεί με αναφορά σε επιμέρους συστατικά μέρη των προϊόντων.

Η περίοδος εγγύησης ξεκινά από την ημέρα παράδοσης των αγαθών στον Αγοραστή. Εάν τα αγαθά πρόκειται να αποσταλούν στον Αγοραστή όπως έχει συμφωνηθεί στη συμφωνία, η περίοδος εγγύησης αρχίζει μόνο την ημέρα αποστολής των αγαθών στον καθορισμένο τόπο. Εάν τα αγορασμένα αγαθά πρόκειται να τεθούν σε λειτουργία από άλλο μέρος εκτός από την Kentino, η περίοδος εγγύησης αρχίζει μόνο την ημέρα που τίθενται σε λειτουργία τα προϊόντα, υπό την προϋπόθεση ότι η αντίστοιχη υπηρεσία θέσης σε λειτουργία έχει διαταχθεί από τον Αγοραστή το αργότερο. παρά εντός τριών εβδομάδων από την παραλαβή των αγαθών και την παροχή της απαραίτητης βοήθειας και συνεργασίας του Αγοραστή για την παροχή αυτής της υπηρεσίας.

Ο Αγοραστής δεν μπορεί να διεκδικήσει εγγύηση σε σχέση με ελάττωμα που προκαλείται από εξωτερικές συνθήκες, αφού ο κίνδυνος ζημιάς έχει περάσει στον Αγοραστή.

 1. Ψηφιακό Περιεχόμενο

Κατά τη χρήση του ψηφιακού περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένου λογισμικού, παιχνιδιών υπολογιστή, παιχνιδιών κονσόλας κ.λπ.) που αγοράζεται από την Kentino, ο Αγοραστής πρέπει να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο παρόν, τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και την άδεια προϊόντος (π.χ. EULA). Οι αγοραστές που δεν συμμορφώνονται με αυτές ευθύνονται για ζημιές και ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ποινικές συνέπειες.

Οι αγοραστές του ψηφιακού περιεχομένου (που είναι μόνο ιδιώτες) μπορούν και μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ψηφιακό περιεχόμενο αποκλειστικά για προσωπική τους χρήση και για σκοπούς άλλους από το οικονομικό ή επιχειρηματικό όφελος, είτε άμεσο είτε έμμεσο, εκτός εάν η άδεια ορίζει διαφορετικά. Επιπλέον, οι Αγοραστές δεν μπορούν να αντιγράψουν ή με άλλον τρόπο να αναπαράγουν, να δημιουργήσουν αντίγραφα ή αποσπάσματα από και να χειριστούν με άλλο τρόπο το αγορασμένο ψηφιακό περιεχόμενο αντίθετα με τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, άλλους νομικούς κανονισμούς ή την άδεια προϊόντος. Η πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο μπορεί να αρνηθεί ή/και να απενεργοποιηθεί η άδεια χρήσης εάν το ψηφιακό περιεχόμενο έχει αποκτηθεί παράνομα.

Το ίδιο ισχύει και για το ψηφιακό περιεχόμενο που δίνει η Kentino στον Αγοραστή δωρεάν.

 1. Ειδικοί κανόνες κατά την αγορά ενός μηχανοκίνητου οχήματος

Η σύμβαση για την πώληση ενός προσωπικού μηχανοκίνητου οχήματος μπορεί να συναφθεί μόνο με τη φυσική παρουσία του Αγοραστή στο κατάστημα Kentino, όπου ο Αγοραστής μπορεί να εξετάσει το όχημα και όπου ο Αγοραστής θα ενημερωθεί για τη λειτουργία του οχήματος και τους όρους εγγύησης και σέρβις. Η Kentino θα απαντήσει επίσης σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορεί να έχει ο Αγοραστής.  

Εάν ο Αγοραστής αποφασίσει να κάνει κράτηση, η Kentino μπορεί να ζητήσει μια προκαταβολή, η οποία θα εμφανιστεί στον Αγοραστή εκ των προτέρων, αφού τοποθετήσει το μηχανοκίνητο όχημα στο καλάθι. Αυτή η προκαταβολή καταβάλλεται με την επιβεβαίωση. Αυτή η προκαταβολή θα συμψηφιστεί με την τιμή αγοράς. Σε περίπτωση ακύρωσης, η Kentino θα επιστρέψει την προκαταβολή στον Αγοραστή εντός 7 ημερών. Η κατάθεση δεν φέρει κανένα τόκο.

Η επιβεβαίωση παραγγελίας από το πληροφοριακό σύστημα Kentino χρησιμεύει μόνο ως επιβεβαίωση της κράτησης του αντίστοιχου μηχανοκίνητου οχήματος, του οποίου οι λεπτομερείς προδιαγραφές περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο παράδοσης.

Αφού παρουσιαστεί το όχημα στον Αγοραστή, μπορεί να παραδοθεί στον Αγοραστή. Θα γίνει αναφορά παράδοσης για την τεκμηρίωση της απόδειξης.

Ο Αγοραστής γίνεται ιδιοκτήτης του οχήματος πληρώνοντας πλήρως την τιμή αγοράς και αποδεχόμενος το όχημα. Ομοίως, αυτός ο κανόνας ισχύει για την αγορά σχετικών αδειών ή υπηρεσιών.

Εάν η σύμβαση για την πώληση ενός προσωπικού μηχανοκίνητου οχήματος έχει συναφθεί με τον Αγοραστή εξ αποστάσεως και ο Αγοραστής αποχωρήσει από τη σύμβαση εντός της προβλεπόμενης περιόδου των 14 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης σε περίπτωση που ο Αγοραστής έχει ήδη έχει ταξινομήσει το όχημα στο κατάλληλο μητρώο μηχανοκίνητων οχημάτων (ή έχει εκδοθεί δελτίο τεχνικών δεδομένων στον Αγοραστή από την αρμόδια αρχή), η Kentino δεν θα επιστρέψει την τιμή αγοράς στο ακέραιο, αλλά θα μειωθεί κατά το ποσό που έχει η αξία αυτού του οχήματος μειώθηκε ως αποτέλεσμα της εγγραφής του στο μητρώο μηχανοκίνητων οχημάτων (ή λόγω της έκδοσης δελτίου τεχνικών στοιχείων για το όχημα αυτό από την αρμόδια αρχή). Το ελάχιστο ποσό είναι 30%.

Εκτός αν το άρθρο αυτό ορίζει διαφορετικά, η συμβατική σχέση που συνάπτεται με τη σύμβαση αγοράς για την πώληση προσωπικού μηχανοκίνητου οχήματος διέπεται από τις σχετικές διατάξεις των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Επιχειρήσεων

 1. Ειδικοί κανόνες κατά την αγορά ενός πακέτου Mystery

Η συμφωνία αγοράς Mystery Pack μπορεί να συναφθεί μόνο με τη φυσική παρουσία του Αγοραστή στο κατάστημα Kentino, όπου οι υπάλληλοι της Kentino θα εξηγήσουν πώς λειτουργεί το Mystery Pack. Η Kentino θα απαντήσει επίσης σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορεί να έχει ο Αγοραστής. Μόνο τότε το Mystery Pack θα παραδοθεί στον Αγοραστή, συνάπτοντας έτσι μια συμφωνία αγοράς μεταξύ του Αγοραστή και της Kentino.

Η επιβεβαίωση παραγγελίας από το πληροφοριακό σύστημα Kentino χρησιμεύει μόνο ως επιβεβαίωση της κράτησης του Mystery Pack.

Ο Αγοραστής γίνεται ο ιδιοκτήτης του Mystery Pack πληρώνοντας πλήρως την τιμή αγοράς και συλλέγοντας το πακέτο. Ομοίως, αυτός ο κανόνας ισχύει για την αγορά σχετικών αδειών ή υπηρεσιών.

 1. Ειδικοί κανόνες κατά την αγορά υποδημάτων

Δεδομένων των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η Kentino συνιστά στους αγοραστές να μετρούν προσεκτικά το μέγεθος των παπουτσιών τους όταν αγοράζουν υποδήματα για να αποφύγουν περιττές αναλήψεις.   

Η Kentino συνιστά επίσης στον Αγοραστή να δοκιμάσει τα παπούτσια αμέσως μετά την παραλαβή τους, με καθαρές κάλτσες για να εξασφαλίσει ελάχιστη υγιεινή επίδραση στα υποδήματα.

Σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη συμφωνία αγοράς, ο Αγοραστής πρέπει να επιστρέψει τα παπούτσια καθαρά, αχρησιμοποίητα και στο αρχικό κουτί (σαν να δοκίμαζε ο Αγοραστής τα παπούτσια σε κατάστημα). Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη πρόταση (τα παπούτσια είναι φθαρμένα, μεταχειρισμένα, βρώμικα ή και κατεστραμμένα), η Kentino δικαιούται αποζημίωση για μείωση της τιμής των αγαθών. Ο Αγοραστής αναγνωρίζει ότι η ακατάλληλη χρήση των παπουτσιών κατά τη διάρκεια της δοκιμής τους μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση της αξίας των εμπορευμάτων και συνεπώς σε σημαντική μείωση της επιστρεφόμενης τιμής αγοράς στον Αγοραστή για αποζημίωση για αυτή τη μείωση. 

 1. Μεταπώληση

Εάν ο Αγοραστής μεταπωλήσει το αντικείμενο που αγόρασε από την Kentino, το δωρίσει ή με άλλο τρόπο μεταβιβάσει την κυριότητα σε άλλο πρόσωπο, ο Αγοραστής υποχρεούται να επικοινωνούν αυτό στον Κεντίνο.

Εάν ο Αγοραστής δεν ειδοποιήσει την Kentino, η Kentino θα συνεχίσει να θεωρεί ότι ο Αγοραστής είναι ο κάτοχος του αντικειμένου και συνεπώς το πρόσωπο που δικαιούται οποιαδήποτε δικαιώματα και αποζημίωση που σχετίζονται με την ελαττωματική απόδοσή του.

 1. Ειδικοί κανόνες κατά την αγορά αλκοολούχων ποτών

Η αγορά αλκοολούχων ποτών και η επίσκεψη στους χώρους όπου προσφέρονται αλκοολούχα ποτά απαγορεύεται για άτομα κάτω των 18 ετών. Πριν από την παραγγελία αλκοολούχου ποτού, ο Αγοραστής υποχρεούται να δηλώσει το ελάχιστο όριο ηλικίας των 18 ετών. Η Kentino δηλώνει και η Ο αγοραστής αναγνωρίζει ότι κατά την παραλαβή ενός αλκοολούχου ποτού, η Kentino ή ο μεταφορέας ή οποιαδήποτε άλλη οντότητα που παραδίδει το αλκοολούχο ποτό στον Αγοραστή, έχει το δικαίωμα να ελέγξει την ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό ταυτότητας για να επαληθεύσει ότι ο Αγοραστής είναι άνω των 18 ετών . Εάν ο Αγοραστής δεν υποβληθεί σε αυτήν την επιθεώρηση ή είναι κάτω των 18 ετών, το αλκοολούχο ποτό δεν θα εκδοθεί στον Αγοραστή και θα υπάρξει αυτόματη υπαναχώρηση από τη σύμβαση αγοράς από την Kentino. Ο Αγοραστής αναγνωρίζει ότι η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών εντός και γύρω από τα καταστήματα της Kentino απαγορεύεται αυστηρά.

 1. Ειδικοί κανόνες κατά την αγορά κουπονιών τρίτων (δεν ισχύει για δωροκουπόνια Kentino)

Ο Κεντίνο είναι μόνο πωλητής του κουπονιού. Ο πάροχος υπηρεσιών και ο πωλητής των αγαθών, ως απόδοση που παρέχεται βάσει κουπονιού, είναι τρίτος (πάροχος). Επομένως, για να χρησιμοποιήσει την απόδοση που σχετίζεται με το κουπόνι, ο Αγοραστής πρέπει να επικοινωνήσει με τον σχετικό πάροχο και να διαπραγματευτεί μαζί του τις λεπτομέρειες της παροχής μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας ή/και της παραλαβής ενός συγκεκριμένου αγαθού. Μετά την αγορά του κουπονιού, ο Αγοραστής θα λάβει έναν μοναδικό κωδικό κουπονιού στη διεύθυνση e-mail που καθορίζεται στο προφίλ του πελάτη του, τη διεύθυνση που έδωσε ο Αγοραστής κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας. Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με αυτό το κουπόνι θα μεταβιβαστούν στον Αγοραστή. Ο Αγοραστής θα κοινοποιεί αυτόν τον μοναδικό κωδικό στον Πάροχο πριν από την πραγματική παροχή της υπηρεσίας ή/και την παραλαβή των αγαθών. Ο πάροχος θα επαληθεύσει την εγκυρότητα του κωδικού και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση (εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά με τον Αγοραστή) θα παράσχει στον Αγοραστή την εν λόγω υπηρεσία ή/και θα παραδώσει τα αγαθά. Το κουπόνι θεωρείται εξαργυρωμένο τη στιγμή που ο πάροχος εισάγει τον μοναδικό κωδικό κουπονιού στο πληροφοριακό σύστημα Kentino (επαληθεύει την εγκυρότητά του). Ο Αγοραστής δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη συμφωνία αγοράς για την αγορά του κουπονιού εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του κουπονιού, αυτό δεν ισχύει εάν ο Αγοραστής έχει ήδη χρησιμοποιήσει το κουπόνι εντός αυτής της περιόδου. Σε περίπτωση καταγγελίας σχετικά με τα αγαθά ή/και τις υπηρεσίες, η Kentino συνιστά στον Αγοραστή να επικοινωνήσει κατά προτεραιότητα με τον πάροχο, όσον αφορά τη δυνατότητα ταχύτερης διευθέτησης καταγγελίαs και τη δυνατότητα διευθέτησης μιας υποκατάστατης απόδοσης με τον πάροχο για μια συγκεκριμένη υπηρεσία ή/και αγαθά σύμφωνα με το κουπόνι.

 1. Απόσυρση

Εάν η ανάληψη αφορά μια συσκευή στην οποία ο Αγοραστής έχει αποθηκεύσει ορισμένα προσωπικά δεδομένα, η Kentino συνιστά στον Αγοραστή να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας των προσωπικών του δεδομένων και στη συνέχεια να τα διαγράψει από τη συσκευή.

 1. Απόσυρση από τον Αγοραστή-Καταναλωτή

Οι καταναλωτές μπορούν και μπορούν να αποχωρήσουν από τη συμφωνία εντός 14 ημερών. Η περίοδος που αναφέρεται στην πρώτη πρόταση αρχίζει την ημέρα εκτέλεσης της συμφωνίας, η οποία είναι η ημέρα:

 1. παραλαβή των αγαθών (συμφωνίες αγοράς).
 2. παραλαβή της τελευταίας παράδοσης (συμφωνίες για την αγορά πολλών τύπων αγαθών/παράδοση πολλών ανταλλακτικών). ή
 3. παραλαβή της πρώτης παράδοσης (συμβάσεις σε εξέλιξη).

Οι καταναλωτές μπορούν να αποχωρήσουν από τη συμφωνία συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας το μορφή; Μόλις υποβληθεί, η συμπληρωμένη φόρμα επιβεβαιώνεται όπως ελήφθη από την Kentino γραπτώς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Οι καταναλωτές μπορούν επίσης να αποχωρήσουν από τη συμφωνία αποστέλλοντας ειδοποίηση υπαναχώρησης στη διεύθυνση:

Kentino.com – Reklamace,

Cestmirova 25

14000 Πράγα

Τσεχία

Εάν ο Αγοραστής-Καταναλωτής αποχωρήσει από τη συμφωνία, τότε υποχρεούται να επιστρέψει στο Kentino τα αγαθά που παραδόθηκαν από την Kentino και να το κάνει με κόστος του καταναλωτή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, ωστόσο, το αργότερο εντός 14 ημερών από την υπαναχώρηση από τη συμφωνία.

Τα εμπορεύματα πρέπει να επιστραφούν από τον αγοραστή-καταναλωτή πλήρη, δηλαδή μαζί με τα παραδοτέα αξεσουάρ και πλήρη τεκμηρίωση, άθικτα, καθαρά, στην αρχική συσκευασία (εάν είναι δυνατόν) και στην κατάσταση και την αξία στην οποία έχουν παραληφθεί τα αγαθά από τον Αγοραστής. Τυχόν δεξαμενές καυσίμου που επιστρέφονται ως μέρος των επιστρεφόμενων εμπορευμάτων πρέπει να επιστραφούν άδειες.

Οι συμφωνίες για αγορά αναλώσιμων ειδών (καλλυντικά, είδη φαρμακείου κ.λπ.) μπορούν να ανακληθούν μόνο εάν τα εν λόγω αναλώσιμα επιστραφούν από τον Αγοραστή-Καταναλωτή άθικτα, αχρησιμοποίητα και στην αρχική τους συσκευασία.

Οι αγοραστές-καταναλωτές που αποφασίζουν να αποχωρήσουν από τη συμφωνία στη δεδομένη περίοδο συνιστώνται από την Kentino να στείλουν τα αγαθά στη διεύθυνση του Kentino μαζί με μια συνοδευτική επιστολή συμπεριλαμβανομένης. τον λόγο ανάληψης (όχι απαραίτητο), τον αριθμό αναφοράς της απόδειξης αγοράς και τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού για να διευθετηθεί η υπόθεση χωρίς καθυστέρηση. Στη συνοδευτική επιστολή θα αναφέρεται επίσης εάν ο Καταναλωτής επιθυμεί να λάβει την επιστροφή χρημάτων σε μετρητά ή σε πίστωση Kentino.

Οι Αγοραστές-Καταναλωτές ευθύνονται έναντι της Kentino για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών που προκαλείται από το χειρισμό των εμπορευμάτων διαφορετικά από αυτά που απαιτούνται από τη φύση και τα χαρακτηριστικά των αγαθών.

Σε περίπτωση αποζημίωσης μετρητών, η Kentino μπορεί να απαιτήσει από τον Αγοραστή- Καταναλωτή να προσκομίσει την ταυτότητά του (διαβατήριο ή διαβατήριο) προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν ζημιές ή ξέπλυμα χρήματος. Εάν ο Αγοραστής-Καταναλωτής δεν παρουσιάσει κάποιο από αυτά τα έγγραφα, η Kentino μπορεί να αρνηθεί να προβεί σε αποζημίωση.

Στους αγοραστές-καταναλωτές που αποσύρονται από τη συμφωνία επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό που καταβλήθηκε βάσει της συμφωνίας, σύμφωνα με το οποίο το ποσό αυτό επιστρέφεται από την Kentino χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, ωστόσο, το αργότερο εντός 14 ημερών από την υπαναχώρηση και με τη χρήση της ίδιας μεθόδου πληρωμής με συμφωνηθεί στη συμφωνία. Εάν η Kentino δικαιούται αποζημίωση για τη μείωση της αξίας των αγαθών, αυτή θα περιλαμβάνεται στην αξίωση του Αγοραστή-Καταναλωτή για επιστροφή του τιμήματος αγοράς.

Εάν ο Αγοραστής-Καταναλωτής έχει πλήρη εγγραφή (συμπληρωμένο όνομα, επώνυμο, διεύθυνση και email επικοινωνίας σε προφίλ πελάτη στο Kentino.com), η Kentino μπορεί να επιστρέψει τα χρήματα —με εξαίρεση τα έξοδα αποστολής— μέσω ειδικών δωροκάρτας (Πίστωση Kentino) κατόπιν αιτήματος του Αγοραστή-Πελάτη, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάτω από το Υπηρεσία πίστωσης Kentino.

Στους αγοραστές-καταναλωτές που υπαναχωρούν από τη συμφωνία μπορεί να επιστραφεί ολόκληρο το ποσό που καταβλήθηκε μόνο μετά την επιστροφή των αγαθών στο Kentino ή αφού ο Αγοραστής-Καταναλωτής αποδείξει ότι τα αγαθά έχουν σταλεί στο Kentino. Ο Αγοραστής-Καταναλωτής υποχρεούται να επιστρέψει τα εμπορεύματα στο Kentino χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά την υπαναχώρηση από τη σύμβαση, αλλά το αργότερο εντός 14 ημερών.

Ο Αγοραστής-Καταναλωτής αναγνωρίζει ότι εάν τα αγαθά παραδοθούν μαζί με τυχόν δώρα, η Kentino και ο Αγοραστής-Καταναλωτής συνάπτουν σύμβαση δωρεάς υπό τον όρο ότι αυτή η σύμβαση δωρεάς λήγει αμέσως μόλις ο καταναλωτής απολαύσει το δικαίωμά του και αποχωρήσει από τη συμφωνία αγοράς εντός προθεσμίας 14 ημερών κατά την οποία ο Αγοραστής-Καταναλωτής πρέπει να επιστρέψει τα εν λόγω αγαθά μαζί με τα δώρα και ό,τι αποκτήθηκε σχετικά με αυτά· αν δεν επιστραφεί το ίδιο θα θεωρείται αδικαιολόγητος πλουτισμός. Εάν τα κέρδη που αποκτήθηκαν από αδικαιολόγητο πλουτισμό δεν μπορούν να επιστραφούν, η Kentino μπορεί και μπορεί να απαιτήσει χρηματική αποζημίωση στο ποσό της συνήθους τιμής. Η υπαναχώρηση από το συμβόλαιο δώρου δεν τερματίζει τη σύμβαση αγοράς και τα συμβόλαια θεωρούνται ως προς αυτό ξεχωριστά.

 1. Απόσυρση από τον Αγοραστή-Επιχειρηματία και σε Άλλες Περιπτώσεις

Ο αγοραστής-επιχειρηματίας δεν επιτρέπεται να υπαναχωρήσει από τη συμφωνία αγοράς εάν η τιμή των αγορασθέντων αγαθών υπερβαίνει τις 15,000 CZK συμπεριλαμβανομένων. ΦΠΑ ή στην περίπτωση αγοράς κάρτας γραφικών ή εξόρυξης διακομιστών ή ASIC εξόρυξης κρυπτογράφησης.

Εάν επιτρέπεται να υπαναχωρήσει από τη συμφωνία αγοράς, ο αγοραστής-επιχειρηματίας αναγνωρίζει ότι η τιμή αγοράς που καταβλήθηκε μπορεί και μπορεί να επιστραφεί μείον τη μειωμένη αξία των εν λόγω αγαθών.

Η αποζημίωση για τη μείωση της αξίας των αγαθών ή η αποζημίωση για το κόστος επανεισαγωγής των προς πώληση αγαθών θα περιλαμβάνεται στην τιμή αγοράς που επιστρέφεται στον Αγοραστή-επιχειρηματία.

Εάν τα εν λόγω αγαθά δεν μπορούν να επιστραφούν στην κατάσταση που είχε αρχικά παραληφθεί από τον αγοραστή-επιχειρηματία, η συμφωνία δεν μπορεί να αποσυρθεί ή να διεκδικηθεί η παράδοση ενός νέου αγαθού. Αυτό δεν ισχύει εάν:

 1. Η κατάσταση άλλαξε λόγω του ελέγχου των εμπορευμάτων για ελαττώματα.
 2. Τα εμπορεύματα χρησιμοποιήθηκαν από τον αγοραστή-επιχειρηματία πριν διαπιστωθεί ότι τα εμπορεύματα είναι ελαττωματικά.
 3. Τα εμπορεύματα δεν μπορούν να επιστραφούν στην αρχική τους κατάσταση για λόγους άλλους εκτός από τον έλεγχο (εσκεμμένη ενέργεια ή αμέλεια) του αγοραστή-επιχειρηματία. Ή
 4. Τα αγαθά πωλήθηκαν από τον Αγοραστή-επιχειρηματία προτού τα εμπορεύματα διαπιστωθούν ελαττωματικά, καταναλωθούν από τον αγοραστή-επιχειρηματία ή τροποποιηθούν από τον αγοραστή-επιχειρηματία σε συνήθη χρήση. Εάν χρησιμοποιήθηκε μόνο ένα μέρος των αγαθών και η Kentino επιτρέπει στον αγοραστή-επιχειρηματία να αποσυρθεί από τη συμφωνία αγοράς, καταναλώθηκε ή τροποποιήθηκε, ο αγοραστής-επιχειρηματίας επιστρέφει στο Kentino ό,τι μπορεί να επιστραφεί και αποζημιώνει την Kentino μέχρι το ποσό του οφέλους που έλαβε από χρησιμοποιώντας τα αγαθά.
 5. Εάν ο αγοραστής-επιχειρηματίας δεν αναφέρει το ελάττωμα στην περίοδο, ο αγοραστής-επιχειρηματίας χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη συμφωνία.

Προκειμένου να προστατευθούν τα δικαιώματα του Αγοραστή-επιχειρηματία, εάν ο Αγοραστής είναι νομικό πρόσωπο και θα απαιτήσει την πληρωμή πιστωτικού σημειώματος σε μετρητά απευθείας στο υποκατάστημα Kentino, τότε το σχετικό ποσό θα μεταφερθεί μόνο σε πρόσωπα εξουσιοδοτημένα να ενεργούν για λογαριασμό του το νομικό πρόσωπο, δηλ. σε θεσμικό φορέα ή σε πρόσωπο στο οποίο προσκομίζεται επικυρωμένο πληρεξούσιο ή σε πρόσωπο που αναφέρεται ως «διαχειριστής» στο προφίλ του αγοραστή στο Kentino.com. και αποδεικνύεται με δελτίο ταυτότητας.

Όλες οι προπαραγγελίες δεν επιστρέφονται. Όλες οι παραγγελίες για εξορύκτες ASIC δεν επιστρέφονται. Οι εξορύκτες της ASIC δεν είναι επιλέξιμοι για επιστροφές τιμής κρυπτονομισμάτων, αλλά κυρίως οι εξορύξεις τους άλλαξαν περισσότερο από 10%.

 1. Ανάληψη σε περίπτωση χρήσης της Υπηρεσίας Cashvoucher

Το κουπόνι μετρητών είναι μια υπηρεσία που παρέχεται με την αποκλειστική συγκατάθεση του Αγοραστή, ο οποίος μπορεί να την επιλέξει ως εναλλακτική λύση σε μια τυπική επιστροφή χρημάτων, εάν ο Αγοραστής αποχωρήσει από τη συμφωνία αγοράς στο πλαίσιο της διαδικασίας αξίωσης ή κατά την υπαναχώρηση από μια συμφωνία σύμφωνα με τους Επιχειρηματικούς όρους. Η υπηρεσία Cashvoucher διέπεται από τους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται εδώ.

 1. Απόσυρση από συμφωνία από την Kentino σε περίπτωση σφαλμάτων τιμολόγησης

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος, η Kentino δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση σε περίπτωση προφανούς σφάλματος τιμολόγησης.

Η Kentino μπορεί και μπορεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση σύμφωνα με αυτό το σημείο εντός 14 ημερών από την ημέρα σύναψης της συμφωνίας αγοράς μεταξύ του Αγοραστή και της Kentino, ακυρώνοντας την παραγγελία ή δηλώνοντας με άλλο τρόπο στον Αγοραστή ότι αποσύρεται από την συμφωνία.

Εάν ο Αγοραστής έχει πληρώσει τουλάχιστον μέρος της τιμής αγοράς των αγαθών, αυτό το ποσό θα μεταφερθεί πίσω στον τραπεζικό λογαριασμό του/της το αργότερο εντός 14 ημερών από την επομένη της ημερομηνίας υπαναχώρησης από τη σύμβαση από την Kentino.

 1. Αποχώρηση από συμφωνία από την Kentino σε περίπτωση πώλησης αλκοολούχων ποτών

Η Kentino δηλώνει και ο Αγοραστής αναγνωρίζει ότι κατά την παραλαβή οποιουδήποτε αλκοολούχου ποτού, η Kentino ή ο μεταφορέας ή οποιαδήποτε άλλη οντότητα που παραδίδει το αλκοολούχο ποτό στον Αγοραστή, δικαιούται να ελέγξει την ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό ταυτότητας προκειμένου να επαληθεύσει ότι ο Αγοραστής είναι άνω των 18 ετών. Εάν ο Αγοραστής δεν υποβληθεί σε αυτήν την επιταγή ή είναι κάτω των 18 ετών, το αλκοολούχο ποτό δεν θα παραδοθεί στον Αγοραστή και η Συμφωνία Αγοράς θα ακυρωθεί αυτόματα από την Kentino. Εάν ο Αγοραστής έχει πληρώσει τουλάχιστον μέρος της τιμής αγοράς των αγαθών, αυτό το ποσό θα επιστραφεί στον Αγοραστή εντός 14 ημερών από την ημέρα που ακολουθεί την ημερομηνία απόσυρσης από την Kentino, με τον ίδιο τρόπο που η Kentino αποδέχθηκε την πληρωμή από τον Αγοραστή .

 1. Προστασία και Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για προστασία προσωπικών δεδομένων είναι διαθέσιμα εδώ. Αυτοί οι όροι είναι νομικά δεσμευτικοί για τον Αγοραστή.

 1. Εργάσιμες ώρες

Οι παραγγελίες που γίνονται στο e-shop της Kentino γίνονται δεκτές όλο το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα.

Σε περιπτώσεις βλάβης του πληροφοριακού συστήματος ή μεγαλύτερης ισχύος, η Kentino δεν φέρει καμία ευθύνη για μη τήρηση των προβλεπόμενων ωρών λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Εργάσιμες ώρες Όλα τα καταστήματα Kentino αναφέρονται στον ιστότοπο της Kentino. το ωράριο λειτουργίας μπορεί να αλλάξει.

VII. Τιμές

Οι τιμές είναι τιμές συμβολαίου. Οι τιμές αναγράφονται on-line στο Ηλεκτρονικό κατάστημα Kentino.com είναι πάντα ενημερωμένα, έγκυρα και αναγράφονται σε τσέχικες κορώνες (CZK), με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρεται λανθασμένη τιμή όπως ορίζεται στις παρακάτω διατάξεις αυτού του άρθρου.

Οι τιμές που αναφέρονται για μεμονωμένα προϊόντα είναι τελικές, δηλαδή συμπεριλαμβάνονται. ΦΠΑ και άλλοι φόροι και τέλη (εάν υπάρχουν) που καταβάλλονται από τον Αγοραστή-καταναλωτή για ένα εν λόγω προϊόν (εκτός από τα έξοδα αποστολής, τέλη συλλογής και κόστος επικοινωνίας εξ αποστάσεως που εμφανίζονται στο καλάθι αγορών στο ποσό που εξαρτάται από την επιλογή που έχει επιλέξει ο Αγοραστής ).

Εάν η Kentino έχει αγοράσει τα εμπορεύματα από μη υπόχρεο ΦΠΑ και τα προσφέρει στην κατηγορία μεταχειρισμένα, καινούργια ή μη συσκευασμένα, η τιμή των αγαθών υπολογίζεται χωρίς ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου. § 90 του νόμου αριθ. 235/2004 Συντ., Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Ο Αγοραστής αναγνωρίζει ότι αυτό το γεγονός μπορεί να αντικατοπτρίζεται στο τιμολόγιο για την εν λόγω παραγγελία.

Ο Αγοραστής αναγνωρίζει ότι οι τελικές τιμές για τα προϊόντα δίνονται μετά από στρογγυλοποίηση σε ολόκληρες κορώνες σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, επομένως σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, το τελικό άθροισμα όλων των αγορασθέντων προϊόντων μπορεί να διαφέρει ελάχιστα από την αρχική τιμή αγοράς. Αυτό μπορεί να συμβεί λόγω στρογγυλοποίησης σε ολόκληρες κορώνες. Λεπτομερής ανάλυση της τιμής αγοράς, συμπ. hellers αναγράφεται πάντα στο καλάθι του αγοραστή.

Οι ειδικές τιμές προσφοράς ισχύουν είτε μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων της Kentino (με εμφανιζόμενες πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των εν λόγω ειδών που προσφέρονται για την ειδική τιμή προσφοράς) είτε για περιορισμένη περίοδο, ανάλογα με το όποιο συμβεί πρώτο.

Είναι προς το συμφέρον της Kentino να ενημερώνει τον Αγοραστή όσο το δυνατόν ακριβέστερα για την πραγματική αξία των εκπτώσεων που παρέχονται στα αγαθά/υπηρεσίες/άδειες που πωλούνται στο ηλεκτρονικό της κατάστημα. Ως αρχική τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή στην οποία πωλήθηκαν τα εν λόγω αγαθά/υπηρεσίες/άδειες από την Kentino στο ηλεκτρονικό της κατάστημα τις 30 ημέρες πριν από την 1η ημέρα του ημερολογιακού μήνα, χωρίς να ληφθούν υπόψη τυχόν μπόνους, μάρκετινγκ προώθησης πωλήσεων καμπάνιες και άλλες εκπτώσεις ή μειώσεις τιμών. Επιπλέον, εάν το προϊόν/υπηρεσία/άδεια περιλαμβάνεται σε καμπάνια πωλήσεων με ξεχωριστούς όρους και προϋποθέσεις καμπάνιας στην οποία η έκπτωση χορηγείται αυτόματα (π.χ. Black Friday, Summer Sale), τότε η αρχική τιμή υπολογίζεται εκ νέου για την περίοδο των 30 ημερών. αμέσως πριν από την ημερομηνία ένταξης του προϊόντος/υπηρεσίας/άδειας στην καμπάνια.

Ο Αγοραστής αναγνωρίζει ότι η Kentino και ο Αγοραστής δεν χρειάζεται απαραίτητα να συνάψουν τη συμφωνία, ειδικά εάν τα αγαθά ή οι σχετικές υπηρεσίες (παράδοση, ασφάλιση εκτεταμένης εγγύησης κ.λπ.). παραγγέλλονται από τον Αγοραστή για μια τιμή που αναφέρεται λανθασμένα στον ιστότοπο λόγω του εσωτερικού σφάλματος του συστήματος Kentino ή της κακής συμπεριφοράς του προσωπικού της Kentino. Σε αυτήν την περίπτωση, η Kentino δικαιούται να υπαναχωρήσει από μια τέτοια σύμβαση, ακόμη και αφού ο Αγοραστής λάβει ένα e-mail που επιβεβαιώνει την παραγγελία. Στην περίπτωση αυτή, η Kentino ενημερώνει τον Αγοραστή για το γεγονός αυτό χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Παραδείγματα σφαλμάτων τιμολόγησης μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • η τιμή των αγαθών είναι σαφώς και προφανώς εσφαλμένη (π.χ. δεν αντικατοπτρίζει την αρχική τιμή αγοράς ή την κανονική τιμή των αγαθών).
 • Στην τιμή λείπουν ένα ή περισσότερα ψηφία ή εμφανίζει περισσότερα ψηφία από όσα θα έπρεπε.
 • η έκπτωση υπερβαίνει το 50% χωρίς τα προϊόντα να αποτελούν μέρος ειδικής καμπάνιας μάρκετινγκ ή πώλησης που επισημαίνεται με ειδικό σύμβολο και διαφημίζει το κατάλληλο ποσό έκπτωσης.

Η Kentino θα ήθελε να επισημάνει ότι το πληροφοριακό σύστημα Kentino ενδέχεται να αναφέρει αυτόματα ότι τα αγαθά πωλούνται ακόμη και όταν η τιμή είναι προφανώς λανθασμένη. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής έχει οποιαδήποτε αμφιβολία εάν τα αγαθά έχουν όντως έκπτωση ή πρόκειται για λάθος τιμολόγησης, ο Αγοραστής υποχρεούται να επικοινωνήσει με την Kentino και να επαληθεύσει την κατάσταση της τιμής.

Η Kentino διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμφωνία αγοράς σε περίπτωση κατάχρησης προσωπικών δεδομένων, αριθμών TIN/CIN, κακής χρήσης κάρτας πληρωμής κ.λπ. ή με αναφορά σε παρέμβαση διοικητικής ή δικαστικής αρχής για την οποία ο Αγοραστής ενημερώνεται από την Kentino. Ο Αγοραστής αναγνωρίζει ότι η τιμή αγοράς δεν μπορεί να εγγραφεί ως έγκυρη στις προαναφερθείσες περιπτώσεις.

Επιπλέον, η Kentino διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει άκυρη μια συμφωνία αγοράς εάν έχει γίνει μη εξουσιοδοτημένη χρήση εκπτωτικής κάρτας ή παρόμοιου κουπονιού κατά παράβαση των όρων και προϋποθέσεων της, ιδίως εάν:

 • η κάρτα έκπτωσης εφαρμόστηκε σε άλλα αγαθά από εκείνα για τα οποία προοριζόταν·
 • η εκπτωτική κάρτα χρησιμοποιήθηκε σε συνδυασμό με άλλη έκπτωση, ακόμη και αν η προσθήκη αυτών των εκπτώσεων δεν έχει απαγορευτεί ρητά.
 • η εκπτωτική κάρτα χρησιμοποιήθηκε για αγορά ποσού κάτω από την ελάχιστη καθορισμένη τιμή.
 • Ο Κεντίνο ανακαλύπτει ότι η εκπτωτική κάρτα έχει ήδη χρησιμοποιηθεί.

Ο Αγοραστής αναγνωρίζει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις η συμφωνία αγοράς δεν μπορεί να συναφθεί έγκυρα και ο Αγοραστής αναγνωρίζει ότι η Kentino δικαιούται να διεκδικήσει, μεταξύ άλλων, αδικαιολόγητο πλουτισμό.

VIII. Παραγγελίες

Οι παραγγελίες μπορούν να γίνουν ως εξής:

 1. στο e-shop που λειτουργεί η Kentino ("e-shop").
  σι. με e-mail μέσω  www.Kentino.com/Contact;
  ντο. αυτοπροσώπως σε ένα από τα καταστήματα Kentino?
  ρε. με συνομιλία?
  μι. από το τηλέφωνο.

Παραγγελίες απευθείας σε ορισμένα από τα καταστήματά μας μπορούν να γίνουν ανά πάσα στιγμή εντός των ωρών λειτουργίας αυτού του καταστήματος. Οι τηλεφωνικές παραγγελίες μπορούν να γίνονται μέσω του τηλεφωνικού κέντρου Kentino κατά τις εργάσιμες ώρες του τηλεφωνικού κέντρου.

Η Kentino συνιστά την υποβολή των παραγγελιών στο e-shop μέσω σύνδεσης στον λογαριασμό χρήστη του Αγοραστή που είναι εγγεγραμμένος στο Kentino. Εάν χρησιμοποιείτε δημόσια πρόσβαση, η Kentino συνιστά περαιτέρω να αποσυνδεθείτε μετά την υποβολή της παραγγελίας.

Πληροφορίες σχετικά με τον ακριβή χρόνο αποστολής περιλαμβάνονται στην επιστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλεται στον Αγοραστή. Η περίοδος αποστολής και τα τέλη εξαρτώνται από την επιλογή που έχει επιλέξει ο Αγοραστής στο δεύτερο βήμα της παραγγελίας.

 1. Μέθοδοι πληρωμής

Ο Κεντίνο δέχεται τα παρακάτω για τρόποι πληρωμής.

Εκτός εάν πληρωθούν πλήρως και παραληφθούν, τα εμπορεύματα παραμένουν στην ιδιοκτησία της Kentino. Ο κίνδυνος ζημιάς περνά στον Αγοραστή κατά την παραλαβή.

Μόλις γίνει η παραγγελία, δεν είναι δυνατή η επεξεργασία των στοιχείων χρέωσης του Αγοραστή.

Η Kentino διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει μόνο ορισμένους τρόπους πληρωμής στον Αγοραστή και να το κάνει κατά την κρίση της.

Σύμφωνα με τον νόμο περί εγγραφής πωλήσεων, η Kentino υποχρεούται να παράσχει στον πελάτη μια απόδειξη και να καταχωρήσει την πώληση στην εφορία ηλεκτρονικά. σε περίπτωση τεχνικών δυσκολιών, αυτό μπορεί να γίνει εντός 48 ωρών από την ολοκλήρωση της πώλησης.

Σε περίπτωση πληρωμής με πιστωτική κάρτα στο κατάστημα, ο Αγοραστής υποχρεούται να αποκρύψει τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας και τον κωδικό PIN.

Πληρωμές σε κρυπτονομίσματα

Ο Αγοραστής μπορεί επίσης να επιλέξει να πληρώσει σε ένα από τα κρυπτονομίσματα που δέχεται η Kentino (π.χ. Bitcoin). Εάν ο Αγοραστής σε αυτήν την περίπτωση για οποιονδήποτε λόγο ζητήσει επιστροφή της τιμής αγοράς για τα εμπορεύματα που αγοράστηκαν με τον τρόπο αυτό, η τιμή αγοράς μπορεί να επιστραφεί μόνο στο νόμισμα που αναγράφεται στο τιμολόγιο για τα εμπορεύματα που αγοράζονται με τον τρόπο αυτό (συνήθως σε κορώνες Τσεχίας) και στο ποσό που αναγράφεται στο τιμολόγιο. Τυχόν διακυμάνσεις στην συναλλαγματική ισοτιμία κρυπτονομισμάτων δεν θα ληφθούν υπόψη κατά την επιστροφή της τιμής αγοράς, κάτι που ο Αγοραστής αναγνωρίζει.

Επιστροφές

Εάν ο Αγοραστής αποχωρήσει από μια συναφθείσα σύμβαση με την Kentino ή εάν επιστραφεί στον Αγοραστή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, η Kentino θα επιστρέψει τα κεφάλαια που έλαβε από αυτόν στο πλαίσιο της συμφωνίας αγοράς με τον ίδιο τρόπο. Ο Αγοραστής είναι υπεύθυνος για την παροχή των σωστών και ακριβών δεδομένων για την επιστροφή χρημάτων, τα οποία ο Αγοραστής κοινοποιεί στην Kentino εάν δεν είναι δυνατή η επιστροφή των χρημάτων με τον ίδιο τρόπο όπως η πληρωμή για την παραγγελία (π.χ. ο πελάτης πλήρωσε τοις μετρητοίς στο κατάστημα ή courier, η κάρτα πληρωμής του πελάτη έληξε και η Kentino δεν έχει άλλα στοιχεία πληρωμής του Αγοραστή), ή σε περίπτωση που η Kentino, κατά την κρίση της, συμμορφωθεί με το αίτημα του Αγοραστή για αλλαγή του τρόπου επιστροφής χρημάτων.

 1. Όροι παράδοσης
 2. Επιλογές Παράδοσης

Η Kentino παρέχει ή κανονίζει διάφορες επιλογές παράδοσης/αποστολής σύμφωνα με την τρέχουσα διαθεσιμότητα των μεμονωμένων υπηρεσιών και σε σχέση με τη χωρητικότητα και το εύρος τους. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή διακοπής του συστήματος πληροφορικής, η Kentino δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για καθυστερημένη παράδοση των αγαθών.

Πληροφορίες σχετικά με τις προσφερόμενες επιλογές, τους ενημερωμένους όρους και προϋποθέσεις και τις τιμές είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση ΕΔΏ.

 1. Αλλες καταστάσεις

Εάν ο Αγοραστής συλλέγει μια παραγγελία που έχει εξοφληθεί εκ των προτέρων on-line, ο Αγοραστής θα παρουσιάσει έναν κωδικό αναγνώρισης PIN, τον οποίο η Kentino θα στείλει στον αριθμό τηλεφώνου που έχει δηλώσει ο Αγοραστής στην παραγγελία του. Ο Αγοραστής είναι υποχρεωμένος να διασφαλίσει ότι αυτός ο κωδικός PIN δεν αποκαλύπτεται σε κανένα άλλο πρόσωπο και ότι δεν γίνεται κατάχρηση με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Για να αποφευχθεί η ζημία/νομιμοποίηση προϊόντων εγκλήματος (εάν υπάρχουν), οι συμβατικοί εταίροι της Kentino ή της Kentino μπορούν και μπορούν να ζητήσουν την παραλαβή των εμπορευμάτων που έχουν προκαταβληθεί με έγκυρο έγγραφο ταυτότητας (Δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο). Εκτός εάν προσκομιστεί το εν λόγω έγγραφο, τα εν λόγω εμπορεύματα μπορεί και μπορούν να αρνηθούν την παραλαβή τους από την Kentino ή τους συμβατικούς εταίρους της Kentino. Το δικαίωμα αυτό προκύπτει με τις διατάξεις του άρθ. § 2900 ΑΚ, που ορίζει το καθήκον πρόληψης και προφύλαξης.

Τα εμπορεύματα που αγοράζονται με συντελεστή ΦΠΑ 0% από αγοραστή-επιχειρηματία που είναι υπόχρεος ΦΠΑ τη στιγμή της αγοράς θα παραδοθούν μόνο στο διοικητικό όργανο της εν λόγω νομικής οντότητας, στο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με το υποβαλλόμενο επικυρωμένο πληρεξούσιο ή στο άτομο που αναφέρεται ως «διαχειριστής» στο προφίλ του Αγοραστή στον ιστότοπο www.Kentino.com. Τα εμπορεύματα που αγοράζονται από αγοραστές-ελεύθερους επαγγελματίες που πληρώνουν ΦΠΑ τη στιγμή της αγοράς θα παραδίδονται στον εν λόγω αγοραστή-ελεύθερο επαγγελματία μόνο με έγκυρο έγγραφο ταυτότητας (ταυτότητα ή διαβατήριο).

Εάν δεν συλλεχθούν προσωπικά στο κατάστημα, τα εμπορεύματα που αγοράστηκαν από αγοραστές που είναι υπόχρεοι ΦΠΑ τη στιγμή της αγοράς και τιμολογήθηκαν με συντελεστή ΦΠΑ 0% θα παραδοθούν υποχρεωτικά στο κεντρικό γραφείο ή σε επαγγελματικό χώρο που είναι εγγεγραμμένος στο Εμπορικό Μητρώο, στο Εμπορικό Μητρώο ή παρόμοιο μητρώο.

Κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων από τη ναυτιλιακή εταιρεία, ο Αγοραστής – μαζί με τον εκπρόσωπο της ναυτιλιακής εταιρείας – πρέπει να επιθεωρήσει σωστά και διεξοδικά την αποστολή (δηλαδή τον αριθμό των δεμάτων, ανέπαφη ταινία σφράγισης που φέρει το λογότυπο της εταιρείας και άθικτη συσκευασία) σύμφωνα με το συνημμένο δελτίο παράδοσης. Ο Αγοραστής μπορεί να αρνηθεί να αποδεχτεί την παράδοση που αποστέλλεται αντίθετα με τη συμφωνία αγοράς, για παράδειγμα σε σχέση με ημιτελή ή κατεστραμμένη αποστολή. Εάν αποδεχτεί την κατεστραμμένη αποστολή από τη ναυτιλιακή εταιρεία, ο Αγοραστής πρέπει να περιγράψει τη ζημιά στο δελτίο αποστολής της ναυτιλιακής εταιρείας.

Οι ελλιπείς ή κατεστραμμένες αποστολές πρέπει να αναφέρονται αμέσως μέσω e-mail στη διεύθυνση [προστασία μέσω email] και η ζημιά περιγράφεται στην αναφορά ζημιάς που εκτελέστηκε με τους εκπροσώπους της ναυτιλιακής εταιρείας και αποστέλλεται στο Kentino μέσω συνομιλίας/—-/, e-mail ή ταχυδρομείου χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Τυχόν μεταγενέστερες αξιώσεις για ελλιπή παράδοση ή κατεστραμμένη συσκευασία δεν περιορίζουν το δικαίωμα του Αγοραστή να διεκδικήσει την εγγύηση. Ωστόσο, δίνουν τη δυνατότητα στην Kentino να αποδείξει ότι τα ίδια δεν αντιπροσωπεύουν σύγκρουση με τη συμφωνία αγοράς.

Οι προπαραγγελίες και οι παραγγελίες για μηχανές Bitmain μπορούν να καθυστερήσουν έως και 180 ημέρες χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης. Οι προπαραγγελίες και οι παραγγελίες για Jasminer, ICERIVER ASIC και όλες τις άλλες επωνυμίες εξορυκτών της ASIC, οι miners μπορούν να καθυστερήσουν για 90 ημέρες χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης. Η αποδεκτή καθυστέρηση για όλες τις άλλες παραγγελίες είναι 60 ημέρες.

 1. ΕΓΓΥΗΣΗ

Οι όροι και οι προϋποθέσεις της εγγύησης διέπονται από τον Κώδικα Απαιτήσεων Kentino και τις σχετικές διατάξεις της τσεχικής νομοθεσίας. Γενικά, το πιστοποιητικό εγγύησης αντικαθίσταται από την απόδειξη αγοράς (βλ Κωδικός αξιώσεων Για περισσότερες πληροφορίες).

XII. Διατάξεις κλεισίματος

Οι σχέσεις και οι πιθανές διαφορές που προκύπτουν από τη σύμβαση θα επιλύονται αποκλειστικά σύμφωνα με το δίκαιο της Τσεχικής Δημοκρατίας και θα επιλύονται από τα αρμόδια δικαστήρια της Τσεχικής Δημοκρατίας. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις συμβάσεις για τη διεθνή πώληση αγαθών δεν εφαρμόζεται.

Τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν

μπορούν να βρεθούν πληροφορίες σχετικά με την εναλλακτική επίλυση διαφορών εδώ. Η Kentino, ωστόσο, συνιστά στον Αγοραστή να πρώτα επικοινωνήστε μαζί μας Κεντίνο για να αντιμετωπίσει την κατάσταση.

Η συμφωνία συνάπτεται στην τσεχική γλώσσα. Εάν η συμφωνία απαιτείται να μεταφραστεί για τον Αγοραστή σε άλλη γλώσσα, η τσεχική έκδοση υπερισχύει σε περίπτωση διαφορών μεταξύ των δύο γλωσσικών εκδόσεων.

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Επιχειρήσεων και τα μέρη του παρόντος τίθενται σε ισχύ και ισχύουν στις 21 Νοεμβρίου 2022, καταργώντας όλες τις προηγούμενες εκδόσεις και τα εξαρτήματά τους, και είναι διαθέσιμα στα κεντρικά γραφεία και καταστήματα της Kentino ή on-line στη διεύθυνση www.Kentino.com.

Όρους Χρήσης

Όροι Χρήσης 

Ο πωλητής με το παρόν αποποιείται ρητά όλες τις εγγυήσεις είτε ρητές είτε σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Αυτή η αποποίηση από τον πωλητή ουδόλως επηρεάζει τους όρους της εγγύησης του κατασκευαστή, εάν υπάρχει. Ο τίτλος των αγαθών που αγοράζονται στο παρόν διατηρείται από τον πωλητή έως ότου τα αγαθά εξοφληθούν πλήρως από τον αγοραστή και εκείνη τη στιγμή ο τίτλος μεταβιβάζεται στον αγοραστή. Εάν τα αγαθά που αγοράζονται εδώ αγοράζονται για σκοπούς εξαγωγής, ο αγοραστής πρέπει να λάβει από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση ορισμένα έγγραφα εξαγωγής πριν από την αποστολή σε ξένη χώρα. Επιπλέον, οι εγγυήσεις των κατασκευαστών για εξαγόμενα προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν ή ακόμη και να είναι άκυρες. Εάν έχετε απορίες, ρωτήστε. Οποιαδήποτε και κάθε ευθύνη είναι μόνο για τα προϊόντα που αγοράστηκαν.

Όροι και πολιτικές: 

Πληροφορίες για εμάς

Το Kentino.com είναι ένας ιστότοπος που λειτουργεί από την εταιρεία Kentino sro. Είμαστε εγγεγραμμένοι στην Τσεχική Δημοκρατία στην Πράγα με τον αριθμό εταιρείας CZ05066743 και με την έδρα μας στη διεύθυνση Cestmirova 25, 14000 Πράγα, Τσεχία. Έχουμε καθιερωθεί σε αυτόν τον κλάδο το 2012 και λειτουργούσαμε με διαφορετική εμπορική επωνυμία και ενημερωμένο λογότυπο και όνομα στην Kentino sro το έτος 2016

Τα προϊόντα & οι περιγραφές μας

Οι εικόνες και οι περιγραφές των Προϊόντων στον Ιστότοπό μας είναι μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς και έχουν σχεδιαστεί για να σας παρέχουν μια κατά προσέγγιση ιδέα για τα διαθέσιμα Προϊόντα. Παρόλο που έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εμφανίσουμε το πραγματικό χρώμα και την αισθητική κατάσταση των προϊόντων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι αυτό θα αντικατοπτρίζει με ακρίβεια το χρώμα των προϊόντων. Συνεπώς, τα προϊόντα που σας παρέχονται ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από τις εικόνες στον ιστότοπο, αλλά προσπαθούμε πάντα να δημοσιεύουμε επίσημες εικόνες προϊόντων και πραγματικές εικόνες.

Καθώς η επιχείρησή μας περιλαμβάνει την πώληση προϊόντων που χρησιμοποιούνται κυρίως, οι λεπτομερείς προδιαγραφές των προϊόντων στον ιστότοπό μας αντικατοπτρίζουν τις προδιαγραφές που παρέχονται από τον σχετικό κατασκευαστή. Πρόσθετες πληροφορίες και προδιαγραφές των προϊόντων στον ιστότοπό μας ενδέχεται να διατίθενται απευθείας από τον κατασκευαστή. Επικοινωνήστε μαζί μας εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή επιθυμείτε να λάβετε πρόσθετες λεπτομέρειες για τα προϊόντα πριν κάνετε την παραγγελία σας.

Η εταιρεία εγγυάται ότι τα αγαθά, κατά τη στιγμή της παράδοσης, θα αντιστοιχούν στην περιγραφή που δίνεται από την εταιρεία. Είναι ευθύνη του πελάτη να ελέγξει τη συμβατότητα και την καταλληλότητα των προϊόντων για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό πριν την παραγγελία. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χωρίς προειδοποίηση τέτοιες μικρές τροποποιήσεις στις προδιαγραφές, τα σχέδια ή τα υλικά που μπορεί να κρίνει αναγκαίες ή επιθυμητές από την εμπειρία.

Όλα τα προϊόντα που εμφανίζονται στον ιστότοπό μας υπόκεινται σε διαθεσιμότητα. Θα σας ενημερώσουμε με e-mail το συντομότερο δυνατό εάν ένα προϊόν που έχετε παραγγείλει δεν είναι διαθέσιμο και δεν θα επεξεργαστούμε την παραγγελία σας.

Η εταιρεία κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια μπορεί να αποδεχτεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε παραγγελία είτε λόγω του ότι ο εξοπλισμός δεν είναι πλέον διαθέσιμος είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία

Χρησιμοποιούμε μόνο τα προσωπικά σας στοιχεία σύμφωνα με εμάς Πολιτική Απορρήτου. Αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε αυτό το έγγραφο καθώς περιλαμβάνει σημαντικούς όρους που ισχύουν για εσάς.

Δικαίωμα αγοράς αγαθών (η κατάστασή σας)

Κάνοντας μια παραγγελία μέσω του ιστότοπού μας, εγγυάστε ότι:

 • Έχετε νομικά τη δυνατότητα να συνάψετε δεσμευτικές συμβάσεις.
 • Είστε τουλάχιστον 18 ετών.

Δικαίωμά μας να αλλάξουμε αυτούς τους όρους

Ενδέχεται να αναθεωρούμε αυτούς τους Όρους κατά καιρούς για να αντικατοπτρίζουμε τυχόν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο αποδεχόμαστε την πληρωμή από εσάς. αλλαγές στους σχετικούς νόμους και κανονιστικές απαιτήσεις· ή/και αλλαγές στις δυνατότητες των συστημάτων μας.

Κάθε φορά που παραγγέλνετε Προϊόντα από εμάς, οι Όροι που ισχύουν εκείνη τη στιγμή θα ισχύουν για τη Σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ εσάς και εμάς.

Κάθε φορά που αναθεωρούμε αυτούς τους Όρους σύμφωνα με την παρούσα ρήτρα, θα σας ειδοποιούμε δηλώνοντας στον Ιστότοπό μας ότι αυτοί οι Όροι έχουν τροποποιηθεί και προσδιορίζοντας στην κορυφή αυτής της σελίδας την ημερομηνία κατά την οποία τίθενται σε ισχύ οι τροποποιημένοι Όροι.

Εάν είστε επιχειρηματικός πελάτης

Αυτή η ρήτρα ισχύει μόνο εάν είστε επιχείρηση.

Εάν δεν είστε καταναλωτής, επιβεβαιώνετε ότι έχετε την εξουσία να δεσμεύετε οποιαδήποτε επιχείρηση για λογαριασμό της οποίας χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας για την αγορά Προϊόντων.

Αυτοί οι Όροι και οποιοδήποτε έγγραφο που αναφέρεται ρητά σε αυτούς αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και εμάς. Αναγνωρίζετε ότι δεν έχετε βασιστεί σε καμία δήλωση, υπόσχεση ή εκπροσώπηση που έγινε ή δόθηκε από εμάς ή για λογαριασμό μας, η οποία δεν ορίζεται στους παρόντες Όρους ή σε οποιοδήποτε έγγραφο που αναφέρεται ρητά σε αυτούς.

Πώς διαμορφώνεται το συμβόλαιο μεταξύ εσάς και εμάς

Η διαδικασία παραγγελίας μας σάς επιτρέπει να ελέγξετε και να διορθώσετε τυχόν σφάλματα πριν υποβάλετε την παραγγελία σας σε εμάς. Αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε και να ελέγξετε την παραγγελία σας σε κάθε σελίδα της παραγγελίας pr
ocess.

Μετά την υποβολή μιας παραγγελίας, θα λάβετε ένα e-mail από εμάς που θα επιβεβαιώνει ότι λάβαμε την παραγγελία σας. Σημειώστε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι η παραγγελία σας έγινε αποδεκτή. Η παραγγελία σας αποτελεί προσφορά προς εμάς να αγοράσουμε ένα Προϊόν. Όλες οι παραγγελίες υπόκεινται σε αποδοχή από εμάς και θα σας επιβεβαιώσουμε αυτή την αποδοχή στέλνοντάς σας ένα e-mail που επιβεβαιώνει ότι τα Προϊόντα έχουν αποσταλεί («Επιβεβαίωση αποστολής»). Η μεταξύ μας σύμβαση θα συναφθεί μόνο αφού σταλεί η επιβεβαίωση αποστολής.

Η Σύμβαση θα αφορά μόνο τα Προϊόντα που έχουμε επιβεβαιώσει στην Επιβεβαίωση Αποδοχής. Δεν θα είμαστε υποχρεωμένοι να παρέχουμε άλλα Προϊόντα που μπορεί να ήταν μέρος της παραγγελίας σας έως ότου επιβεβαιωθεί η αποδοχή τέτοιων Προϊόντων σε ξεχωριστή Επιβεβαίωση Αποδοχής.

Εάν δεν είμαστε σε θέση να σας προμηθεύσουμε ένα προϊόν, για παράδειγμα επειδή αυτό το προϊόν δεν είναι σε απόθεμα, δεν είναι πλέον διαθέσιμο. ή λόγω λάθους στην τιμή στον ιστότοπό μας, όπως αναφέρεται στην ενότητα «Τα προϊόντα και οι περιγραφές μας», θα σας ενημερώσουμε σχετικά με e-mail και δεν θα επεξεργαστούμε την παραγγελία σας. Εάν έχετε ήδη πληρώσει για τα Προϊόντα, θα σας επιστρέψουμε ολόκληρο το ποσό το συντομότερο δυνατό.

Αυτοί οι όροι και η μεταξύ μας σύμβαση πρέπει πάντα να κοινοποιούνται στην Αγγλική, Τσεχική, Σλοβακική ή Γαλλική γλώσσα.

Δικαιώματα των Καταναλωτών

Εάν συνάπτετε σύμβαση ως καταναλωτής, μπορείτε να ακυρώσετε μια σύμβαση ανά πάσα στιγμή εντός δεκατεσσάρων ημερών, αρχής γενομένης από την επομένη της παραλαβής των προϊόντων. Σε αυτήν την περίπτωση, θα λάβετε πλήρη επιστροφή χρημάτων της τιμής που καταβλήθηκε για τα προϊόντα σύμφωνα με την πολιτική επιστροφών χρημάτων μας (που ορίζεται στην ενότητα «πολιτική επιστροφής χρημάτων» παρακάτω).

Για να ακυρώσετε ένα Συμβόλαιο, πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας γραπτώς στέλνοντας ένα e-mail στο  [προστασία μέσω email] ή με αποστολή επιστολής στη διεύθυνση: Kentino sro, Cestmirova 25, 14000 Πράγα, Τσεχία.

Ως καταναλωτής, έχετε νόμιμα δικαιώματα σε σχέση με Προϊόντα που είναι ελαττωματικά ή όχι όπως περιγράφονται. Συμβουλές σχετικά με τα νόμιμα δικαιώματά σας είναι διαθέσιμες από το τοπικό Γραφείο Συμβουλών Πολιτών ή το γραφείο Προτύπων Συναλλαγών. Τίποτα σε αυτούς τους Όρους δεν θα επηρεάσει αυτά τα νόμιμα δικαιώματα.

Αποστολή και Παράδοση

Θα καθορίσουμε τη μέθοδο παράδοσης για την παραγγελία σας με βάση το μέγεθος των Προϊόντων που αποτελούν την παραγγελία σας. Για τη συντριπτική πλειονότητα των προϊόντων, θα χρησιμοποιήσουμε DPD /PPL/Τσεχικό ταχυδρομείο (ή άλλον πάροχο ταχυμεταφορών παρόμοιου προτύπου που ενδέχεται να απαιτήσουμε από καιρό σε καιρό) για την παράδοση της παραγγελίας σας. Μικρότερα αντικείμενα μπορούν να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου και παραγγελίες (πάνω από 30 κιλά ογκομετρικού βάρους) όπου απαιτούνται παλέτες, μπορεί να παραδοθούν από την TNT, την FedEx (ή άλλους παρόμοιους διανομείς παλετών παρόμοιου προτύπου όπως κατά καιρούς απαιτούμε).

Οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί Υγείας & Ασφάλειας υπαγορεύουν το μέγιστο βάρος για ένα δέμα να είναι 30 κιλά. Επομένως, όλα τα μεμονωμένα αντικείμενα που υπερβαίνουν αυτό το βάρος (φυσικά ή ογκομετρικά) πρέπει να αποστέλλονται, ως μέρος μιας παραγγελίας ή μεμονωμένα, χρησιμοποιώντας υπηρεσία μεταφοράς παλετών. Εάν αυτή η επιλογή δεν επιλεγεί στο ταμείο, τότε θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να ζητήσουμε τυχόν σχετικές επιβαρύνσεις αποστολής.

Στόχος μας είναι να αποστείλουμε την παραγγελία σας την ίδια μέρα (εάν παραληφθεί πριν τις 12 το μεσημέρι) για παράδοση την επόμενη ημέρα, ωστόσο αυτό μπορεί να αλλάξει λόγω ζήτησης. Οι διεθνείς παραγγελίες παραλαμβάνονται γενικά σε λιγότερο από 8 εργάσιμες ημέρες σε όλα τα σημεία της Ευρώπης. Δείτε το χρονοδιάγραμμα παράδοσης στην ΕΕ για περαιτέρω εκτιμήσεις.

Ενώ θα καταβληθεί κάθε εύλογη προσπάθεια για να τηρηθεί οποιαδήποτε ημερομηνία παράδοσης, ο χρόνος παράδοσης δεν θα είναι ουσιαστικός και ο πωλητής δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, έξοδα, ζημιές ή έξοδα που προκύπτουν από τον αγοραστή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή εταιρεία άμεσα ή έμμεσα από τυχόν αδυναμία τήρησης οποιασδήποτε εκτιμώμενης ημερομηνίας παράδοσης.

Η παράδοση θα ολοκληρωθεί όταν παραδώσουμε τα προϊόντα στη διεύθυνση που μας δόθηκε κατά την αγορά/ταμείο και τα προϊόντα θα είναι δική σας ευθύνη από την ολοκλήρωση της παράδοσης.

Η ιδιοκτησία των Προϊόντων θα μεταβιβαστεί σε εσάς μόλις λάβουμε την πλήρη πληρωμή, συμπεριλαμβανομένων όλων των ισχυόντων χρεώσεων παράδοσης.

Δεν θα υπάρξει παράδοση έως ότου ληφθούν καθαρά κεφάλαια.

Οποιαδήποτε είδη επιστρέφονται σε εμάς μέσω courier "απορρίφθηκε", "ο παραλήπτης έφυγε" ή οι ακυρωμένες παραγγελίες θα υπόκεινται στο πλήρες κόστος της μειωμένης παράδοσης.

 Ταχυδρομικοί κώδικες επιβάρυνσης:

 Λόγω του υψηλότερου κόστους παράδοσης σε απομακρυσμένες, αγροτικές ή υπεράκτιες διευθύνσεις, οι περισσότεροι μεταφορείς επιβάλλουν προσαυξήσεις για αυτές τις περιοχές και εμείς με τη σειρά μας πρέπει να μετακυλίσουμε αυτό το κόστος για να είμαστε δίκαιοι σε άλλους πελάτες. Οι ακόλουθες περιοχές ταχυδρομικού κώδικα υπόκεινται σε επιπλέον χρέωση εκτός από τις τακτικές τιμές παράδοσης:

 BT, ZE, HS, KW, IV, IM

 G83, GY9

 KA27-28, AB30-AB56, PH18-PH50, PA20-PA99, FK17-FK21, TR21-TR25

Εισαγωγικός δασμός

Εάν παραγγείλετε Προϊόντα από τον ιστότοπό μας για παράδοση εκτός της Τσεχικής Δημοκρατίας ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενδέχεται να υπόκεινται σε εξαγωγικούς/εισαγωγικούς δασμούς και φόρους που επιβάλλονται όταν η παράδοση φτάσει στον καθορισμένο προορισμό. Θα είστε υπεύθυνοι για την πληρωμή τέτοιων εισαγωγικών δασμών και φόρων. Λάβετε υπόψη ότι δεν έχουμε κανέναν έλεγχο σε αυτές τις χρεώσεις και δεν μπορούμε να προβλέψουμε το ύψος τους. Επικοινωνήστε με το τοπικό τελωνείο για περισσότερες πληροφορίες προτού υποβάλετε την παραγγελία σας.

Πρέπει να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς της χώρας για την οποία προορίζονται τα Προϊόντα. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε παραβίαση τέτοιων νόμων εκ μέρους σας.

 

GDPR

Σεβόμαστε όλο τον GDPR και όλοι οι κανονισμοί είναι σύμφωνα με τον GDPR. Αυτοί οι κανόνες GDPR αλλάζουν συχνά και είναι πολύ περίπλοκοι για συμμόρφωση, αλλά συμμορφωνόμαστε. Εάν έχετε απορίες, μεταβείτε στην ιστοσελίδα και ελέγξτε για GDPR https://gdpr.eu/what-is-gdpr/.

Κίνδυνος και ιδιοκτησία

Τα Προϊόντα θα είναι υπό δική σας ευθύνη από τη στιγμή της παράδοσης.

Η ιδιοκτησία των προϊόντων θα περάσει σε εσάς μόνο όταν λάβουμε την πλήρη πληρωμή όλων των οφειλόμενων ποσών για τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής.

Πολιτική επιστροφών χρημάτων – Το δικαίωμα του καταναλωτή για επιστροφή και επιστροφή χρημάτων

Για να ακυρώσετε μια σύμβαση πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας γραπτώς συμπληρώνοντας μια ηλεκτρονική φόρμα RMA (επιστροφής) (δεν είναι έτοιμη ακόμη), στέλνοντας ένα e-mail στη διεύθυνση [προστασία μέσω email] ή στέλνοντας επιστολή στη διεύθυνση: Kentino sro , Cestmirova 25, 14000 Prague, Czech Republic.

Μπορούμε να χρεώσουμε μια αμοιβή εκ νέου αποθήκευσης για μεταχειρισμένα ή ανακαινισμένα αντικείμενα μέχρι την αξία του 20% της τιμής αγοράς. Ωστόσο, τόσο τα αρχικά έξοδα αποστολής εξερχόμενων όσο και τα έξοδα αποστολής επιστροφής θα καλύπτονται από εσάς (τον πελάτη).

Όλες οι επιστροφές χρημάτων θα υποβάλλονται χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο πληρωμής με την οποία ελήφθη η αρχική πληρωμή.

Η ρήτρα «Περίοδος Ψύξης» ισχύει μόνο εάν είστε καταναλωτής:

Περίοδος χαλάρωσης

Θέλουμε να είστε ικανοποιημένοι όταν ψωνίζετε από εμάς. Ωστόσο, περιστασιακά γνωρίζουμε ότι μπορεί να θέλετε να επιστρέψετε ένα προϊόν. Ως καταναλωτής, έχετε το νόμιμο δικαίωμα να ακυρώσετε μια σύμβαση στο πλαίσιο της προστασίας του καταναλωτή (Distance Selling Regulations 2000) εντός επτά εργάσιμων ημερών, αρχής γενομένης από την επομένη της παραλαβής των προϊόντων.

Αυτό σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου, εάν αλλάξετε γνώμη ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο αποφασίσετε ότι δεν θέλετε να διατηρήσετε ένα προϊόν, μπορείτε να μας ενημερώσετε για την απόφασή σας να ακυρώσετε τη σύμβαση και να λάβετε επιστροφή χρημάτων υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Πρέπει επίσης να επιστρέψετε τα Προϊόντα σε εμάς αμέσως, στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε και με δικό σας κόστος και ευθύνη.
 • Το αρχικό υλικό συσκευασίας πρέπει να χρησιμοποιείται για να διατηρείται η ακεραιότητα και η ασφάλεια του προϊόντος κατά τη μεταφορά της επιστροφής.
 • Εκτός εάν τα προϊόντα είναι ελαττωματικά ή όχι όπως περιγράφονται, θα είμαστε υπεύθυνοι για το κόστος της επιστροφής των προϊόντων σε εμάς ή, κατά περίπτωση, για το κόστος της παραλαβής των Προϊόντων από εσάς. Θα σας ειδοποιήσουμε μόλις λάβουμε την ειδοποίηση ακύρωσης για τη χρέωση (εάν υπάρχει) που θα προκύψει για τη συλλογή των Προϊόντων από εσάς.
 • Έχετε νομική υποχρέωση να φροντίζετε εύλογα τα Προϊόντα όσο βρίσκονται στην κατοχή σας. Εάν δεν συμμορφωθείτε με αυτήν την υποχρέωση, ενδέχεται να έχουμε το δικαίωμα αγωγής εναντίον σας για αποζημίωση.
 • Τα προϊόντα δεν θέτουν σε κίνδυνο τα αναλώσιμα αγαθά, εκτός εάν έχει ανακαλυφθεί ένα σφάλμα που δεν θα μπορούσε να εντοπιστεί χωρίς την αποσφράγιση των προϊόντων.
 • Τα προϊόντα δεν θέτουν σε κίνδυνο το λογισμικό υπολογιστή που έχει αποσφραγιστεί

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις δεν επηρεάζουν τα θεσμοθετημένα δικαιώματα των καταναλωτών, όπως περιέχονται στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τη σχέση μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων.

Συμβουλές σχετικά με το νόμιμο δικαίωμά σας να ακυρώσετε τη σύμβαση βάσει αυτών των κανονισμών είναι διαθέσιμες από το τοπικό Γραφείο Συμβουλών Πολιτών ή το γραφείο Προτύπων Συναλλαγών.

Ελαττωματικό, Κατεστραμμένο, Όχι όπως περιγράφεται και άλλες επιστροφές

Εάν θεωρείτε ότι ένα προϊόν είναι ελαττωματικό, όχι όπως περιγράφεται ή αλλιώς ακατάλληλο, τότε διατηρούμε το δικαίωμα να επισκευάσουμε, να αντικαταστήσουμε ή να επιστρέψουμε τα χρήματα του προϊόντος. Θα σας ενημερώσουμε για τις προθέσεις μας μέσω e-mail μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Συνήθως θα επεξεργαστούμε την επισκευή, την αντικατάσταση ή την επιστροφή χρημάτων το συντομότερο δυνατό και, σε κάθε περίπτωση, εντός 30 ημερών από την παραλαβή του ελαττωματικού Προϊόντος. Εάν επιλέξετε επιστροφή χρημάτων για ένα προϊόν που επιστράφηκε λόγω ελαττώματος, θα επιστραφεί σύμφωνα με την πολιτική επιστροφών χρημάτων μας, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής του μέρους της χρέωσης παράδοσης που σχετίζεται με αυτό το ελαττωματικό προϊόν για την αποστολή του προϊόντος σε εσάς και το κόστος προκύπτουν από την επιστροφή του ελαττωματικού προϊόντος σε εμάς (με την επιφύλαξη μέγιστης αποζημίωσης ίσης με το αρχικό κόστος αποστολής εξερχόμενων). Εάν δικαιούστε επισκευή ή αντικατάσταση ελαττωματικού προϊόντος, δεν θα σας χρεώσουμε για την εκ νέου παράδοση του επισκευασμένου ή αντικατασταθέντος προϊόντος.

Θα προσπαθήσουμε να κανονίσουμε τη συλλογή για όλα τα ελαττωματικά, κατεστραμμένα και όχι όπως περιγράφονται. Όπου αυτό δεν είναι δυνατό, θα αποζημιώσουμε τα έξοδα αποστολής επιστροφής κατά τη διακριτική μας ευχέρεια έως ένα μέγιστο ποσό αποζημίωσης ίσο με το αρχικό κόστος αποστολής των εμπορευμάτων.

Τιμή και Πληρωμή

Η τιμή οποιουδήποτε Προϊόντος θα είναι όπως αναφέρεται στον ιστότοπό μας κατά καιρούς, εκτός από περιπτώσεις προφανούς λάθους.

Η τιμή ενός προϊόντος δεν περιλαμβάνει τα έξοδα αποστολής. Οι χρεώσεις παράδοσης είναι όπως αναφέρονται στον ιστότοπό μας κατά καιρούς και επιβεβαιώνονται στην Επιβεβαίωση Αποστολής.

Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή, αλλά οι αλλαγές δεν θα επηρεάσουν τις παραγγελίες για τις οποίες σας έχουμε ήδη στείλει Επιβεβαίωση Αποδοχής.

Ενώ προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι όλες οι τιμές στον ιστότοπό μας είναι ακριβείς, ενδέχεται να προκύψουν σφάλματα. Σε περίπτωση που ένα προϊόν παρατίθεται σε λανθασμένη τιμή λόγω τυπογραφικού λάθους ή λάθους στις πληροφορίες τιμολόγησης από τους προμηθευτές μας, φόρους ή αλλαγές δασμών, διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε ή να ακυρώσουμε οποιεσδήποτε παραγγελίες που αναφέρονται σε λανθασμένη τιμή ανεξάρτητα από την παραγγελία ή όχι έχει επιβεβαιωθεί. Εάν ανακαλύψουμε σφάλμα στην τιμή των αγαθών που έχετε παραγγείλει, θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατό και θα σας δώσουμε την επιλογή να επιβεβαιώσετε εκ νέου την παραγγελία σας στη σωστή τιμή ή να την ακυρώσετε. Εάν δεν είμαστε σε θέση να επικοινωνήσουμε μαζί σας, θα αντιμετωπίσουμε την παραγγελία ως ακυρωμένη. Εάν ακυρώσετε και έχετε ήδη πληρώσει για τα αγαθά, θα λάβετε πλήρη επιστροφή χρημάτων στον αρχικό τρόπο πληρωμής.

Η πληρωμή για όλα τα προϊόντα πρέπει να γίνεται με πιστωτική, χρεωστική κάρτα, PayPal ή Τραπεζική Κατάθεση. Δεχόμαστε πληρωμές με κάρτα με Visa, Visa Electron, Visa Debit, MasterCard και Maestro (συμπεριλαμβανομένου του Switch). Δεν θα αποστείλουμε κανένα προϊόν μέχρι να λάβουμε εκκαθαρισμένα χρήματα. Καμία πληρωμή δεν θα θεωρείται ότι έχει ληφθεί έως ότου λάβουμε εκκαθαρισμένα κεφάλαια. Λάβετε υπόψη ότι εάν χρησιμοποιείτε το PayPal ως τρόπο πληρωμής, διατηρούμε το δικαίωμα να μην αποστέλλουμε σε μη επιβεβαιωμένες διευθύνσεις.

Τα στοιχεία της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας θα κρυπτογραφηθούν από εμάς για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή αποκάλυψης. Η εξουσιοδότηση πληρωμής πρέπει να δοθεί κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Εάν υπάρχει πρόβλημα με την πληρωμή για το σύνολο ή μέρος της παραγγελίας σας, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω τηλεφώνου ή e-mail.

Γραπτές επικοινωνίες

Η ισχύουσα νομοθεσία απαιτεί ορισμένες από τις πληροφορίες ή τις επικοινωνίες που σας στέλνουμε να είναι γραπτές. Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, αποδέχεστε ότι η επικοινωνία μαζί μας θα είναι κυρίως ηλεκτρονική. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω e-mail ή θα σας παρέχουμε πληροφορίες δημοσιεύοντας ειδοποιήσεις στον ιστότοπό μας. Για συμβατικούς σκοπούς, συμφωνείτε με αυτό το ηλεκτρονικό μέσο επικοινωνίας και αναγνωρίζετε ότι όλες οι συμβάσεις, ανακοινώσεις, πληροφορίες και άλλες επικοινωνίες που σας παρέχουμε ηλεκτρονικά συμμορφώνονται με οποιαδήποτε νομική απαίτηση οι εν λόγω επικοινωνίες να είναι γραπτές. Αυτή η προϋπόθεση δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά σας.

Σημειώσεις

Όλες οι ειδοποιήσεις που δίνετε σε εμάς πρέπει να δοθούν στους: Mgr. Michal Beno / Kentino sro , Cestmirova 25, 14000 Πράγα, Τσεχία. Ενδέχεται να σας ειδοποιήσουμε είτε στο e-mail είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση που μας παρέχετε κατά την υποβολή μιας παραγγελίας ή με οποιονδήποτε από τους τρόπους που καθορίζονται στην ενότητα 13 παραπάνω. Η ειδοποίηση θα θεωρηθεί ότι ελήφθη και θα επιδοθεί σωστά αμέσως όταν αναρτηθεί στον ιστότοπό μας, 24 ώρες μετά την αποστολή ενός e-mail ή τρεις ημέρες μετά την ημερομηνία δημοσίευσης οποιασδήποτε επιστολής. Κατά την απόδειξη της επίδοσης οποιασδήποτε ειδοποίησης, θα αρκεί να αποδειχθεί, στην περίπτωση επιστολής, ότι η επιστολή αυτή είχε δεόντως διεύθυνση, σφραγίδα και τοποθετήθηκε στην ανάρτηση και, στην περίπτωση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ότι η εν λόγω επιστολή Το μήνυμα εστάλη στην καθορισμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παραλήπτη.

Γεγονότα εκτός του ελέγχου μας (ανωτέρα βία)

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι ή υπεύθυνοι για οποιαδήποτε αποτυχία εκπλήρωσης ή καθυστέρηση στην εκτέλεση οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις μας βάσει σύμβασης που προκαλείται από γεγονότα εκτός του εύλογου ελέγχου μας (Γεγονός Ανωτέρας Βίας).

Μια εκδήλωση ανωτέρας βίας περιλαμβάνει οποιαδήποτε ενέργεια, συμβάν, μη συμβάν, παράλειψη ή ατύχημα πέρα ​​από τον εύλογο έλεγχο και περιλαμβάνει ειδικότερα (χωρίς περιορισμό) τα ακόλουθα:

 • απεργίες, λουκ-άουτ ή άλλες εργατικές ενέργειες·
 • εμφύλια αναταραχή, ταραχές, εισβολή, τρομοκρατική επίθεση ή απειλή τρομοκρατικής επίθεσης, πόλεμος (είτε κηρύχθηκε είτε όχι) ή απειλή ή προετοιμασία για πόλεμο·
 • πυρκαγιά, έκρηξη, καταιγίδα, πλημμύρα, σεισμός, καθίζηση, επιδημία ή άλλη φυσική καταστροφή·
 • αδυναμία χρήσης σιδηροδρόμων, ναυτιλίας, αεροσκαφών, μηχανοκίνητων μεταφορών ή άλλων μέσων δημόσιας ή ιδιωτικής μεταφοράς·
 • αδυναμία χρήσης δημόσιων ή ιδιωτικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων·
 • τις πράξεις, τα διατάγματα, τη νομοθεσία, τους κανονισμούς ή τους περιορισμούς οποιασδήποτε κυβέρνησης.

Η απόδοσή μας στο πλαίσιο οποιασδήποτε Σύμβασης θεωρείται ότι έχει ανασταλεί για την περίοδο που η Έκβαση της Ανωτέρας Βίας συνεχίζεται και θα έχουμε παράταση του χρόνου εκτέλεσης για τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Θα χρησιμοποιήσουμε τις εύλογες προσπάθειές μας για να κλείσουμε το Γεγονός Ανωτέρας Βίας ή να βρούμε μια λύση με την οποία οι υποχρεώσεις μας στο πλαίσιο της Σύμβασης θα μπορούσαν να εκτελεστούν παρά το Γεγονός Ανωτέρας Βίας.

Πολιτική εικονοστοιχείων TFT, LCD και Plasma

Μια οθόνη LCD 15 ιντσών με ανάλυση 1024 X 768 περιέχει 768,432 pixel. κάθε εικονοστοιχείο αποτελείται από 3 υποπίξελ που δίνουν συνολικά 2,359,296 εικονοστοιχεία. Μια οθόνη LCD 19 ιντσών με ανάλυση 1280 X 1024 περιέχει 3,932,160 εικονοστοιχεία και μια οθόνη LCD 24 ιντσών με ανάλυση 1920 Χ 1200 περιέχει 6,912,000 pixel, ενώ η ύπαρξη μερικών "νεκρών" pixel δεν θεωρείται ελάττωμα. Είναι σπάνιο μια οθόνη LCD να συνοδεύεται από ή να παρουσιάζει ανωμαλίες pixel. Εάν ή όταν εμφανιστεί ένα νεκρό pixel, δεν είναι ένδειξη ότι θα συμβούν περισσότερα. Συνήθως είναι ένα μοναχικό περιστατικό. Ως εκ τούτου, το υλικό της ευκαιρίας πιστεύει ότι είναι σημαντικό να ενημερώσουμε τους πελάτες μας ότι ορισμένες οθόνες ενδέχεται να έχουν μικρές ανωμαλίες με τη μορφή νεκρών pixel. Δυστυχώς, εντός των πρώτων 28 ημερών από την αγορά, το υλικό ευκαιρίας θα μπορεί να αντικαταστήσει μόνο μια οθόνη που έχει τρία ή περισσότερα ελαττώματα εικονοστοιχείων διασκορπισμένα σε όλη την οθόνη ή δύο νεκρά εικονοστοιχεία που είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους. Λυπούμαστε για οποιαδήποτε απογοήτευση μπορεί να προκαλέσει στους πελάτες μας, ωστόσο, οι κατασκευαστές TFT. Οι οθόνες LCD και LED υπαγορεύουν αυτήν την πολιτική με πολύ λιγότερο επιεικείς πολιτικές από τις δικές μας.

Ιατρικός εξοπλισμός και προμήθειες

Όλοι οι αναπνευστήρες και τα ιατρικά είδη πρέπει να παραδίδονται όπως αναφέρεται, ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής τους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση από άλλο παρόμοιο προϊόν με την ίδια ποιότητα και την ίδια ή υψηλότερη αξία πώλησης. Θα πρέπει να ακολουθούνται οι τάξεις φιλτραρίσματος. Για παράδειγμα, εάν παραγγείλετε αναπνευστήρα FFP3, θα λάβετε αναπνευστήρα FFP3. 

Η εγγύησή μας για τα προϊόντα

Όταν τα προϊόντα που παρέχονται εξακολουθούν να υπόκεινται στην εγγύηση του κατασκευαστή, τότε ο αγοραστής πρέπει να ασκήσει την εγγύηση απευθείας με τον κατασκευαστή/αντιπρόσωπο και όχι στον ιστότοπο ή την εταιρεία μας ή με το Mgr. Μιχάλ Μπένο.

Όπου τα προϊόντα που καλύπτονται από την εγγύηση κατασκευαστή δεν μπορούν να επισκευαστούν, θα αντικατασταθούν από τον κατασκευαστή και όχι από την εταιρεία μας ή από την Mgr. Μιχάλ Μπένο.

Όταν ένα αντικείμενο πωλείται ως ανακαινισμένο ή μεταχειρισμένο, χωρίς την αρχική εγγύηση κατασκευαστή και εκτός αν αναφέρεται ρητά διαφορετικά στην περιγραφή ενός προϊόντος, θα παρέχουμε εγγύηση RTB (Επιστροφή στη Βάση) ότι κατά την παράδοση και για περίοδο 14 ημερών από την παράδοση, τα προϊόντα θα είναι απαλλαγμένο από υλικά ελαττώματα. Αυτή η εγγύηση δεν μεταβιβάζεται και δεν ισχύει στις περιπτώσεις που περιγράφονται εδώ:

Η εγγύηση στην παραπάνω ρήτρα δεν ισχύει για οποιοδήποτε ελάττωμα ενός προϊόντος που προκύπτει από:

 • Δίκαιη φθορά.
 • Εκούσια ζημιά, μη φυσιολογικές συνθήκες αποθήκευσης ή εργασίας, ατύχημα, αμέλεια
  από εσάς ή από οποιοδήποτε τρίτο μέρος·
 • Οποιαδήποτε αλλαγή ή επισκευή από εσάς ή από τρίτο μέρος που δεν είναι από τους εξουσιοδοτημένους επισκευαστές μας.
 • Οποιοδήποτε λογισμικό εγκατεστημένο από εσάς ή για λογαριασμό σας. ή οποιαδήποτε καταστροφή αρχείων, χρήση Διαδικτύου ή οποιοσδήποτε ιός ή σφάλμα που διεισδύει ή καταστρέφει το Προϊόν.

Η εγγύηση που περιγράφεται παραπάνω ισχύει μόνο για προϊόντα υλικού και δεν παρέχεται καμία εγγύηση σε σχέση με τις μπαταρίες που παρέχονται ως μέρος της παραγγελίας σας. Οι μπαταρίες είναι αναλώσιμα και αναμένεται να απαιτήσουν αντικατάσταση με την πάροδο του χρόνου. Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση για το πόσο καιρό μια μπαταρία θα κρατήσει τη φόρτισή της ή θα λειτουργήσει μακριά από την παροχή ρεύματος.

Εάν είστε καταναλωτής, αυτή η εγγύηση είναι επιπλέον των νομίμων δικαιωμάτων σας σε σχέση με προϊόντα που είναι ελαττωματικά ή όχι όπως περιγράφονται. Συμβουλές σχετικά με τα νόμιμα δικαιώματά σας είναι διαθέσιμες από το τοπικό Γραφείο Συμβουλών Πολιτών ή το γραφείο Προτύπων Συναλλαγών.

Διατηρούμε το δικαίωμα να δοκιμάσουμε οποιοδήποτε Προϊόν που μας επιστραφεί σύμφωνα με αυτούς τους όρους. Εάν, κατά τη δοκιμή, προκύψει ότι δεν έχετε συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρόντων όρων, ειδικά σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν που μας επιστράφηκε έχει καταστραφεί λόγω κακής χρήσης, λείπουν εξαρτήματα ή είναι σε κατάσταση που δεν πωλείται λόγω δικών σας πράξεων ή παραλείψεων, εμείς δεν θα έχει καμία ευθύνη να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει τα προϊόντα και θα έχει το δικαίωμα να σας επιστρέψει τα προϊόντα στην υπάρχουσα κατάστασή τους.

Προσαρμογές παραγγελίας

Οι ποσότητες στο απόθεμα ενδέχεται να διαφέρουν από την πραγματικότητα για διάφορους λόγους. Για παράδειγμα, η ποσότητα στο απόθεμα μειώνεται μετά από κάποια χρονική περίοδο επιβεβαίωσης πληρωμής.

Μερικές φορές όταν υπάρχει ειδική περίπτωση έχουμε το δικαίωμα να αντικαταστήσουμε τα προϊόντα με τη σειρά με παρόμοια που ταιριάζει με τις απαιτούμενες ιδιότητες. Η αντικατάσταση θα γίνει με τον τρόπο που λαμβάνετε την ίδια ποιότητα ή το καλύτερο ή λαμβάνετε αντικείμενο με συνολική ίδια ή υψηλότερη αξία πώλησης.

Νόμος και δικαιοδοσία

Οι συμβάσεις για την αγορά Προϊόντων μέσω του ιστότοπού μας και οποιαδήποτε διαφωνία ή αξίωση που προκύπτει από ή σε σχέση με αυτά ή το αντικείμενο ή ο σχηματισμός τους (συμπεριλαμβανομένων μη συμβατικών διαφορών ή αξιώσεων) θα διέπονται από το τσεχικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση που προκύπτει από ή σχετίζεται με τέτοιες Συμβάσεις ή τη σύναψή τους (συμπεριλαμβανομένων των μη συμβατικών διαφορών ή αξιώσεων) υπόκειται στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Τσεχικής Δημοκρατίας.

Kentino sro

Cestmirova 25

14000 Πράγα

Czech Republic

Αναγνωριστικό εταιρείας: CZ05066743

Βασικοί όροι

Για όλες τις τιμές και τα προϊόντα, διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε προσαρμογές λόγω σφαλμάτων, μεταβαλλόμενων συνθηκών αγοράς, διακοπής προϊόντος ή τυπογραφικών σφαλμάτων σε διαφημίσεις. Η Allegro δεν φέρει καμία ευθύνη για αλλαγές στις τιμές του κατασκευαστή, οι οποίες ενδέχεται να συμβούν ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Οι εικόνες προϊόντων σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν ακριβώς το προϊόν που λαμβάνετε. Ενδέχεται να υπάρχουν αναθεωρήσεις σχεδιασμού και παραλλαγές χρώματος.

Παρακαλούμε φυλάξτε όλο το υλικό συσκευασίας και την τεκμηρίωση σε περίπτωση που ο εξοπλισμός σας πρέπει να επισκευαστεί ή να επιστραφεί. Πριν επιστρέψετε οποιοδήποτε προϊόν, πρέπει να λάβετε έναν αριθμό εξουσιοδότησης επιστροφής εμπορευμάτων (RMA). ΟΧΙ επιστροφές, οποιουδήποτε τύπου, θα γίνονται δεκτές χωρίς αριθμό RMA. Έχετε τις ακόλουθες πληροφορίες σε ετοιμότητα όταν καλείτε έναν αριθμό RMA: όνομα πελάτη, αριθμό τιμολογίου, σειριακό αριθμό και τη φύση του προβλήματος

Δικαιώματα και περιορισμοί

 1. Τα μέλη πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών.
 2. Στα μέλη παραχωρείται ένα χρονικά περιορισμένο, μη αποκλειστικό, ανακλητέο, μη μεταβιβάσιμο και μη αδειοδοτούμενο δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό το τμήμα του διαδικτυακού μαθήματος που αντιστοιχεί στην αγορά.
 3. Το τμήμα του διαδικτυακού μαθήματος που αντιστοιχεί στην αγορά θα είναι διαθέσιμο στο Μέλος εφόσον το μάθημα διατηρείται από την Εταιρεία, το οποίο θα είναι τουλάχιστον ένα έτος μετά την αγορά του Μέλους.
 4. Όλοι οι ανθρακωρύχοι της ASIC παραδίδονται βάσει συμφωνίας για σκάφη. Αυτά τα μηχανήματα κατασκευάζονται και προσαρμόζονται στις συγκεκριμένες ανάγκες των πελατών. Επίσης η τιμή αυτών των μηχανημάτων είναι εξαρτάται από οι διακυμάνσεις της χρηματοπιστωτικής αγοράς και επομένως το δικαίωμα επιστροφής αυτών των ανθρακωρύχων εντός δεκατεσσάρων ημερών ή άλλης προθεσμίας δεν μπορεί να εφαρμοστεί. 
 5. Τα βίντεο στο μάθημα παρέχονται ως ροή βίντεο και δεν είναι δυνατή η λήψη τους.
 6. Συμφωνώντας να παραχωρήσει τέτοια πρόσβαση, η Εταιρεία δεν υποχρεούται να διατηρήσει την πορεία ή να τη διατηρήσει στην παρούσα μορφή της.